4. Barnevernstenesta

4.1. Når har barnevernstenesta rett til å bestemme?

 

Når barnevernstenesta eller fylkesnemnda har gjort eit vedtak etter barnevernslova §§ 4-6 andre ledd, 4-8 eller 4-12.

4.2. Kva har barnevernstenesta rett til?

Barnevernstenesta har rett til å ta alle avgjerder som foreldra ikkje uttrykkjeleg har rett til å ta, og som barnet ikkje kan ta sjølv.

Dette gjeld mellom anna å 

  • samtykkje til sakkunnig vurdering, spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp (kapittel 5)
  • be om tiltak som gjeld det psykososiale og fysiske skolemiljøet (kapittel 9a)
  • søkje om ein annan offentleg skole enn nærskolen (§ 8-1)
  • krevje teiknspråkopplæring (§ 2-6)
  • krevje særskild språkopplæring, punktskrift og ASK (§§ 2-82-14 og 2-16)
  • velje skyss eller innlosjering (§ 7-1)
  • samtykkje til delvis fritak frå opplæringsplikta (§ 7-1)

Lista er ikkje uttømmande.

I tillegg omfattar dette det som blir rekna som vanleg oppfølging av skolegangen, som foreldresamarbeid, deltaking i utval m.m.

4.3. Barnevernstenesta har ansvar for å følgje opp foreldra og involvere dei

Foreldra bør òg høyrast i skolesaker, sjølv om barnevernstenesta har avgjerdsmyndigheita. Særleg veg dette tungt i saker der omsorga snart skal tilbakeførast.

Oppfølgingsansvaret til barnevernstenesta overfor foreldra er regulert i  barnevernslova § 4-16.

4.4. Barnevernsteneste, fosterforeldre eller institusjon?

Det mest føremålstenlege er at den kommunale barnevernstenesta delegerer avgjerdsmyndigheit til fosterheimen eller barnevernsinstitusjonen og informerer skolen om ansvarsfordelinga.

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}