1. Som hovudregel er det barnevernstenesta som tek avgjerdene

Barnevernstenesta har rett til å ta avgjerder på vegner av barnet når det er gjort vedtak om omsorgsovertaking, akuttvedtak eller vedtak om flytteforbod, og foreldra ikkje uttrykkjeleg har fått avgjerdsmyndigheit.

Dette står i opplæringslova § 15-6 og i friskolelova § 7-7. Reglane tok til å gjelde 1. august 2015.

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}