Inntak av nordiske borgere til videregående opplæring i Norge - krav om folkeregistrering

Utdanningsdirektoratet har informert fylkeskommunene om inntak av nordiske borgere til videregående opplæring i Norge.

Utdanningsdirektoratet viser til at avtale om nordisk utdanningsfellesskap på videregående- nivå skal sikre at ungdom fra andre nordiske land skal gis tilgang til videregående opplæring på lik linje med egne lands borgere. Tidligere i år ba vi om at fylkeskommunene opplyste om flere forhold knyttet til praktiseringen av denne avtalen. De fleste fylkeskommunene besvarte henvendelsen, og det kom frem at det var svært ulik praksis mht. krav om folke-registrering for søkere fra andre nordiske land.

Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet er blitt gjort oppmerksom på tilfeller hvor søkere fra andre nordiske land opplever at de får tilbud om skoleplass under forut-setning av at de er folkeregistrert i fylket. I noen tilfeller får de, når de ønsker å folke-registrere seg, opplyst at de først må dokumentere skoleplass.

For at nordiske borgere skal få sine rettigheter etter avtalen om nordisk utdannings-fellesskap på videregående-nivå oppfylt, skal de behandles på samme vilkår som landets egne innbyggere. I denne sammenheng må dette bety at de kan sende søknad om videre-gående opplæring til den fylkeskommunen der de kommer til å bo. Det forutsettes at søknad sendes innen søknadsfristen. Det vil være denne fylkeskommunen som har ansvaret for å oppfylle retten til videregående opplæring, og som må vurdere om søkere fyller vilkårene etter kapittel 6 i forskrift til opplæringsloven. Et krav om at nordiske søkere må være folkeregistrert på tidspunktet for søknaden vil medføre at slike søkere ikke behandles på samme vilkår som egne innbyggere. Vi legger til grunn at det ikke kan stilles krav om folkeregistrering før ved skolestart. Elevene det gjelder vil da kunne dokumentere skoleplass i forbindelse med at de melder flytting.

Vår referanse:2018/9046