Inntak til vg2 International Baccalaureat

Utdanningsdirektoratet har svart på spørsmål om inntak til vg2 International Baccalaureat.

Forskrift til opplæringsloven kapittel 6 omhandler bl.a. inntak til videregående opplæring, det vil si inntak til de utdanningsprogrammene som er fastsatt i den offentlige tilbudsstrukturen. Det betyr at det er fylkeskommunen som avgjør hvordan inntaket til IB skal foregå.

Vi mener at de fylkeskommunene som tilbyr IB bør fastsette retningslinjer for inntak til dette tilbudet. Slike retningslinjer kan bidra til å sikre forutberegnlighet for søkerne og sikre at avgjørelser om inntak blir truffet i samsvar med ulovfestede forvaltningsrettslige prinsipper.

De vitnemålskravene som er fastsatt i forskrift til opplæringsloven, herunder § 3-42 andre ledd, gjelder vitnemål etter Læreplanverket for Kunnskapsløftet – ikke IB Diploma.