Endringer i faget kroppsøving Udir–8–2012

Utgått

4. Forskrift til opplæringsloven

Faget kroppsøving er også regulert i forskrift til opplæringsloven, både gjennom generelle bestemmelser som har betydning for alle fag, og gjennom særbestemmelser som bare gjelder for kroppsøving. Bestemmelsene i forskrift til opplæringsloven kapittel 3 om individuell vurdering gjelder for kroppsøving i den ordinære grunnopplæringen. Endringene i forskriften må ses i sammenheng med endringer i læreplanen for faget. For kroppsøving er følgende særskilt regulert i forskriften:

  • Grunnlaget for vurdering, se § 3-3 andre ledd
  • Fritak fra vurdering med karakter, se § 3-23
  • Fritak fra opplæring for elever og privatister, se § 1-12
  • Fritak fra opplæringen for voksne i videregående opplæring etter kapittel 4A, se § 1-13

Nedenfor har vi gjort rede for hvordan du skal forstå disse bestemmelsene.

Det er gjort tilsvarende endringer i forskrift til privatskoleloven.