Tolkning av forskrift til opplæringsloven § 11-13 første ledd

Utdanningsdirektoratet har svart Viken fylkeskommune om godskrivningsreglene i forskrift til opplæringsloven § 11-13 første ledd også gjelder for kryssløpsfag.

Vi viser til deres e-post 28.10.2020, som gjelder tolkning av reglene for godskrivning på bakgrunn av tidligere fag- eller svennebrev.

Bakgrunn

Dere viser til at bestått fag- eller svenneprøve i fag som bygger på samme vg2 som det aktuelle lærefaget, blir godskrevet med tre år i læretiden for lærlinger og i praksistiden for praksiskandidater og kandidater for fagbrev på jobb, jf. forskrift til opplæringsloven § 11-13 første ledd.

I de tre tidligere fylkeskommunene har det vært ulik forståelse av om godskrivingen også gjelder for kryssløpsfag. Dere viser til følgende eksempel:

Eksempel
Vg2Fag
EL – Automatisering (ordinær)  Tavlemontørfaget
EL – Elenergi (kryssløp) 

En kandidat skal tegne ny lærekontrakt i elektrikerfaget. Kandidaten viser til tidligere bestått fagprøve i tavlemontørfaget. Kandidaten har ikke gått på vg2 automatisering, men kryssløp fra vg2 elenergi til tavlemontørfaget. Dere spør om det blir riktig å gi tre års godskriving for tidligere bestått fagprøve i tavlemontørfaget. Dere opplever at de fleste er enige om at det skal tolkes slik.

Det har imidlertid kommet noen innvendinger mot en slik forståelse fra ambulansefaget. Dere viser til et eksempel med en kandidat som har avlagt fagprøve i portørfaget, og har gått vg2 helsearbeiderfaget. Dere mener dette ikke bør gi tre års godskriving ved tegning av lærekontrakt i ambulansefaget og i praksistiden for praksiskandidater.

Vårt svar

Kandidater med kryssløp fra vg2 elenergi til tavlemontørfaget, får godskrevet tre år i læretiden dersom de tegner ny lærekontrakt i elektrikerfaget. Årsaken er elektrikerfaget bygger på programområde vg2 (elenergi), og da er det uten betydning om dette var ordinært løp eller kryssløp.

Dersom kandidaten hadde gått vg2 automatisering og deretter tatt fagbrev i tavlemontørfaget, ville tre års godskriving ikke vært aktuelt ved tegning av ny lærekontrakt i elektrikerfaget. Årsaken til dette er at det ikke er anledning til å ta elektrikerfaget som kryssløp fra vg2 automatisering. I et slikt tilfelle hadde altså ikke fagbrevet i tavlemontørfaget bygget på det samme vg2, og godskrivning etter § 11-13 første ledd hadde derfor ikke vært aktuelt.

Når det gjelder problemstillingen med ambulansefaget og portørfaget, viser vi til oversikten under:

Oversikt
Vg2Fag
Ambulansefag    Ambulansefaget
Helsearbeiderfag (ordinær)Portørfaget
Ambulansefag (kryssløp) 
Helseservicefag (kryssløp) 

Oversikten viser at det ikke er anledning til å ta fagbrevet i ambulansefaget på bakgrunn av kryssløp fra vg2 helsearbeiderfag. Fagbrev som ambulansearbeider bygger altså kun på vg2 ambulansefag. Som oversikten viser, kan man derimot ta kryssløp fra vg2 ambulansefag eller vg2 helseservicefag til portørfaget.

Kandidater med fagbrev i portørfaget som har fulgt ordinært vg2 helsearbeiderfag, vil altså ikke få godskrevet tre år i læretiden etter § 11-13 første ledd ved tegning av lærekontrakt i ambulansefaget. Kandidater med kryssløp fra vg2 ambulansefag til portørfaget, vil derimot få godskrevet tre år i læretiden etter § 11-13 første ledd. Som beskrevet i eksempelet med elektrofaget er det hvilket vg2 kandidaten har fra tidligere som er avgjørende, ikke om dette ble tatt som ordinært løp eller kryssløp.

Vår referanse: 2018/10862