Tilskudd til bemanningsnorm og beregning av driftstilskudd til private barnehager

Utdanningsdirektoratet har svart Fylkesmannen i Rogaland om tilskuddet til bemanningsnorm skal inngå i tilskuddsberegningen til private barnehager.

Vi viser til deres henvendelse 31. januar 2020, om tilskudd for å styrke innføringen av bemanningsnorm i ordinære kommunale og private barnehager (heretter omtalt som tilskudd til bemanningsnorm). Dere spør om kommuner som mottok dette tilskuddet i 2018 skal ta det med i tilskuddsberegningen for 2020.

Bemanningsnormen ble innført 1. august 2018. Den framgår av barnehageloven § 18 andre ledd og lyder:

"Barnehagen skal minst ha én ansatt per tre barn når barna er under tre år og én ansatt per seks barn når barna er over tre år. Barn skal regnes for å være over tre år fra og med august det året de fyller tre år."

Det ble gitt en overgangsperiode på ett år, slik at normen må være innfridd senest 1.august 2019. I 2018 og 2019 ble det delt ut tilskudd for å styrke finansieringen av bemanningsnormen. Kommunale og private barnehager ble tildelt tilskudd utfra nærmere bestemte kriterier, bl.a. at barnehagen ligger i en kommune som ikke oppfyller bemanningsnormen.

Tilskudd til private barnehager reguleres av barnehageloven § 14 og forskrift om tilskudd til private barnehager. Driftstilskuddet til private barnehager beregnes etter forskriften § 3, og første ledd lyder:

"Kommunen skal gi driftstilskudd til private ordinære barnehager per heltidsplass. Driftstilskuddet skal beregnes ut fra gjennomsnittlige ordinære driftsutgifter per heltidsplass i tilsvarende kommunale ordinære barnehager, fratrukket administrasjonsutgifter, pensjonsutgifter og arbeidsgiveravgift på pensjonsutgifter. Grunnlaget for beregningen er kommuneregnskapet fra to år før tilskuddsåret."

Tilskuddet til bemanningsnorm skulle gå til dekning av ansatte som jobber med barn. Utgifter som kommunen har til ansatte som jobber med barna (og som dermed er med på å oppfylle bemanningsnormen) i kommunale barnehager er ordinære driftsutgifter. Utgangspunktet må derfor være at kommunens utgifter til denne bemanningen skal være med i beregningen av driftstilskudd. I det følgende vil vi vurdere om kommunen skal trekke fra inntekt i form av tilskudd til bemanningsnorm i tilskuddsberegningen.

I brev til Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder 30. oktober 2017, svarte vi på spørsmål angående engangstilskudd til kommunalt vedlikehold på Sørlandet og Vestlandet for 2016 (engangstilskuddet). Vi vurderer at engangstilskuddet skal trekkes fra driftsutgiftene i beregningen av driftstilskudd til private barnehager. Dette kan tale for også tilskuddet til bemanningsnormen skal trekkes fra i beregningen av driftstilskuddet til private barnehager. Det er imidlertid viktige forskjeller mellom engangstilskuddet og tilskuddet til bemanningsnorm.

I rundskriv H-8/16 fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet om engangstilskuddet framgår det at «[m]idlene skal brukes til prosjekter og tiltak som kommer i tillegg til allerede vedtatte prosjekter i kommunens opprinnelige, vedtatte budsjett for 2016.» Selv om deler av midlene som ble brukt, var ordinære driftsutgifter etter forskriften § 3, kunne kommunen trekke inntekten fra i tilskuddsberegningen. Tilskuddet ble gitt til kommuner med særlig høy arbeidsledighet og ble gitt i en ekstraordinær situasjon. Som vi skriver i vårt brev av 30. oktober 2017 kunne formålet med engangstilskuddet undergraves, dersom kommuner ikke valgte å sette i gang tiltak for ikke å øke driftstilskuddet. Dette var midler som kom i tillegg til det som kommunen hadde budsjettert med, og som private barnehager ikke kunne forvente skulle gi utslag i høyere tilskudd.

Formålet med tilskudd til bemanningsnorm er å styrke finansieringen av bemanningsnormen. I motsetning til tiltakene som ble igangsatt som følge av engangstilskuddet, er bemanningsnormen et lovkrav som skulle oppfylles senest 1. august 2019. Kommunale barnehager burde derfor i 2018 og 2019 være i gang med å ansette flere, dersom de ikke allerede oppfylte normen. De som ble ansatt i kommunale barnehager i dette tidsrommet ville derfor med stor sannsynlighet blitt ansatt uavhengig av om kommunen fikk tilskudd til bemanningsnorm eller ikke.

Tilskuddet i 2020 og 2021 bør gjenspeile opptrappingen av bemanning som skjedde som følge av at normen ble innført. Dette lovkravet gjelder for alle barnehager, også private barnehager. For at de private barnehagene skal settes i stand til å oppfylle bemanningsnormen, bør tilskuddet i 2020 og 2021 gjenspeile opptrappingen av bemanning som skjedde som følge av at normen ble innført.

Vi mener derfor at kommunens ikke skal trekke fra inntekt i form av tilskudd til bemanningsnorm i tilskuddsberegningen.

Vår referanse: 2018/16346