Revisjonsplikt for kombinert åpen og ordinær barnehage

Utdanningsdirektoratet har svart Fylkesmannen i Møre og Romsdal på spørsmål om revisorplikten etter økonomiforskrift til barnehageloven gjelder for barnehager som er ordinær barnehage med færre enn 20 barn og i tillegg er åpen barnehage.

Gjelder

Vi viser til henvendelse 28. september 2017 fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Dere spør om revisorplikten etter økonomiforskrift til barnehageloven gjelder for barnehager som er ordinær barnehage med færre enn 20 barn og i tillegg er åpen barnehage.

Økonomiforskrift til barnehageloven § 3 lyder:

Barnehagens resultatregnskap skal revideres av statsautorisert eller registrert revisor.
Revisjonen skal følge revisorloven.

Barnehageeiere som sammen med nærstående eller selskap i samme konsern som eier, kontrollerer ordinære barnehager med til sammen færre enn 20 barn eller familiebarnehager med til sammen færre enn 10 barn, kan i stedet for revisor velge en uavhengig regnskapskyndig til å attestere regnskapet. Tilsvarende gjelder for eiere som sammen med nærstående eller selskap i samme konsern som eier, kun har én åpen barnehage.

Problemstillingen her blir hvordan § 3 andre ledd siste setning skal forstås. Enten kan bestemmelsen forstås slik at unntaket fra revisjonsplikten gjelder hvis en eier har én åpen barnehage (men ikke flere) i tillegg til en annen barnehage som er unntatt plikten. Alternativt kan bestemmelsen forstås slik at unntaket gjelder der eier har én åpen barnehage og ingen andre barnehager.

Utdanningsdirektoratet mener at ordlyden «kun har én åpen barnehage» peker i retning av at unntaket bare gjelder der eier ikke har andre barnehager enn den åpne. I tillegg skriver Kunnskapsdepartementer på side 30 i høringen forslag til lovendring vedrørende bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager at «[d]epartementet foreslår derfor at for barnehageeiere som sammen med nærstående samlet har færre enn 20 barn i ordinær barnehage, eller samlet har færre enn 10 barn i familiebarnehage, eller kun en åpen barnehage, unntas fra revisorkravet […]» Her er en åpen barnehage sidestilt med ordinær barnehage med færre enn 20 barn og familiebarnehage med færre enn 10 barn.

På bakgrunn av dette mener Utdanningsdirektoratet at en barnehageeier med en ordinær barnehage med færre enn 20 barn og i tillegg en åpen barnehage ikke faller inn under unntaket for revisjonsplikt etter økonomiforskrift til barnehageloven § 3 andre ledd. Det innebærer at hovedregelen i forskriften § 3 første ledd gjelder for barnehagen.

Utdanningsdirektoratet har tidligere avklart at unntaket i § 3 andre ledd ikke kan forstås slik at det er et krav om at en barnehageeier eier sammen med nærstående. Dette er begrunnet i hensynet bak bestemmelsen, nemlig å unnta små barnehager fra revisjonsplikten. Det vil av samme grunn heller ikke være avgjørende om de ulike barnehagetypene har ett eller flere organisasjonsnummer, hvis de har samme eiere.

Vår referanse: 2017/6703

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}