Svar på spørsmål om tilskudd

Utdanningsdirektoratet har svart Fylkesmannen i Østfold på spørsmål om vikarutgifter for sykefravær skal trekkes ut av summen av pensjonspåslaget når kommunen skal legge til arbeidsgiveravgift på summen. 

Gjelder

Vi viser til e-post av 29. juli 2016 fra Fylkesmannen i Østfold hvor det vises til en klagesak hvor problemstillingen omhandler arbeidsgiveravgift på sykevikar med refusjon.

I vedtaket i saken har kommunen uttalt:

«Det er lagt inn et påslag på 13 % pensjonsutgifter av de samlede lønnsutgifter i de kommunale barnehagene. Det er videre lagt inn arbeidsgiveravgift på lønnsutgifter og pensjonsutgifter. Sykevikar med refusjon er trukket ut av grunnlaget for arbeidsgiveravgiften, da det ikke beregnes arbeidsgiveravgift på lønnskostnader til denne type vikar.»

Vi gjør oppmerksom på at vi her ikke tar stilling til den konkrete saken. Slik vi oppfatter henvendelsen, lurer dere på om vikarutgifter for sykefravær skal trekkes ut av summen av pensjonspåslaget når kommunen skal legge til arbeidsgiveravgift på summen.

Etter forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager § 4 første ledd første punktum skal kommunen gi et påslag for pensjonsutgifter på 13 % av lønnsutgiftene i de kommunale ordinære barnehagene, fratrukket pensjonsutgift og arbeidsgiveravgift på pensjonsutgiften. Vikarutgifter for sykefravær er en lønnsutgift, og er en del av grunnlaget for pensjonspåslaget.

Videre skal kommunen «legge til arbeidsgiveravgift på summen av påslaget», jf. forskriften § 4 første ledd, andre punktum. Det innebærer at kommunen ikke skal trekke fra noe fra summen av påslaget før den legger til arbeidsgiveravgiften. Vikarutgifter for sykefravær skal altså ikke trekkes fra her.

Formålet med § 4 første ledd er å oppnå et ønsket nivå på påslaget, slik at 90 % av de private barnehagene får dekket sine pensjonsutgifter. Følgen av dette er for eksempel at «lønnsutgiftene» som er grunnlaget for pensjonspåslaget, omfatter en del utgifter som ikke er pensjonsgivende. Det betyr også at når kommunen legger til arbeidsgiveravgift på summen av påslaget, så vil summen av påslaget omfatte en del utgifter som det ikke beregnes arbeidsgiveravgift på.

Vår referanse: 2016/1551

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}