Svar på henvendelse om kapitaltilskudd til private barnehager

Kunnskapsdepartementet har svart Utdanningsdirektoratet på spørsmål om byggeår og kapitaltilskudd.

Gjelder

Kunnskapsdepartementet viser til direktoratets brev 19. november med spørsmål knyttet til forståelsen av forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager (forskriften).

Dere viser til at dere har mottatt flere henvendelser om hvordan begrepet «barnehagebyggets byggeår» i forskriftens § 6 skal forstås. Spørsmålene knytter seg til om for eksempel tilbygg eller renovering utløser rett til et høyere kapitaltilskudd enn gjennomsnittsssatsen. Ut i fra forskriftens ordlyd legger dere til grunn at private barnehager kun vil ha rett til et høyere kapitaltilskudd dersom det er oppført helt nye bygg i eller etter 2008 og at renovering/tilbygg/påbygg faller utenfor.

Hensikten med endringene i håndteringen av kapitaltilskuddet, var å gjøre tilskuddet mer treffsikkert. Telemarksforsknings rapport om Finansiering av private barnehager viste at nybygde barnehager var betydelig underfinansiert og at kapitaltilskuddet ikke reflekterte barnehagenes faktiske kostnader. Departementet er enig med direktoratet i at begrepet «barnehagebyggets byggeår», kan tolkes som om at tilskuddet kun skal baseres på opprinnelig byggeår uavhengig med eventuell utbygginger. Departementet mener likevel en slik tolkning samsvarer dårlig med hensynene bak endringene i den nye forskriften. Utbygginger vil ofte bety at barnehageeier pådrar seg høye kapitalkostnader i form av avskrivninger og renter på lån. Det vil etter departementets mening videre være urimelig dersom barnehageeier kun skal få rett til et høyere kapitaltilskudd dersom eier oppfører et helt nytt bygg, men ikke dersom det opprinnelige bygget utvides.

Departementet legger derfor til grunn at også utbygginger av opprinnelige barnehagebygg, vil gi barnehageeier rett til et høyere kapitaltilskudd enn gjennomsnittssatsen. En slik rett forutsetter at utbyggingen har ført til at barnehagen har fått flere plasser enn før utbyggingen. De nye plassene vil da utløse rett til et kapitaltilskudd som skal baseres på utbyggingsår og når plassene er tatt i bruk. En utbygging som medfører flere plasser, vil vanligvis kreve endring av barnehagens godkjenning. Kommunen vil gjennom denne prosessen således få kjennskap til antall nye plasser, og da hvordan satsen for kapitalskudd skal differensieres mellom «nye» og «gamle» plasser.

I noen tilfeller vil barnehagene ha færre plasser i bruk enn det barnehagen er godkjent for. Det vil da kunne oppstå spørsmål om beregningen av kapitaltilskuddet og fordelingen mellom «nye» og «gamle» plasser. Av hensyn til treffsikkerhet og enkel administrasjon, mener departementet at barnehagen i slike tilfeller har rett på å få den høyere tilskuddssatsen for de plassene som skyldes utbyggingen, mens de øvrige plassene får gjennomsnittssatsen, evt. satsen for det opprinnelige byggeåret.

Kunnskapsdepartementets referanse: 15/5604-

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}