Beregning av tilskudd ved kommunesammenslåing

Utdanningsdirektoratet svarer Fylkesmannen i Østfold på henvendelse vedrørende beregning av tilskudd ved kommunesammenslåing.

Gjelder

Utdanningsdirektoratet viser til henvendelse fra Fylkesmannen i Østfold 30. april 2018. Dere skriver om forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager (forskriften) § 16 at «[v]i oppfatter det slik at de private barnehagene som er innenfor den gamle kommunegrensen i kommune A får tilskudd etter regnskap i tidligere kommune A, mens tilsvarende får barnehager innenfor gamle kommunegrense B tilskudd etter regnskap fra gamle kommune B.» Vi er enige i deres forståelse av § 16, og redegjør hvorfor nedenfor.

I forskriften § 16 står det at:

Ved kommunesammenslåing skal den nye kommunen beregne tilskuddet til private barnehager ut fra den tidligere kommunens regnskap og barnetall i to år etter at kommunesammenslåingen er gjennomført.

Slik vi forstår «den tidligere kommunens regnskap og barnetall» peker det på den konkrete kommunen barnehagen lå i før kommunesammenslåingen. Det innebærer at den private barnehagen har krav på å få beregnet tilskuddet sitt ut fra den kommunen barnehagen lå i før sammenslåingen i påvente av at den sammenslåtte kommunen får et eget regnskap.

Dersom kommunen ønsker å gi mer enn minimumsforpliktelsene til de private barnehagene som forskriften fastsetter, står kommunen fritt til å gjøre det innenfor rammene av forvaltningsloven og ulovfestet forvaltningsrett.

Vår referanse: 2018/17509

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}