Svar på spørsmål om tilskudd til barnehage 2016 og antall barn i åpen barnehage

Utdanningsdirektoratet har svart Fylkesmannen i Møre og Romsdal på spørsmål om hvilket barnetall i kommunale åpne barnehager som skal legges til grunn ved beregning av tilskuddssats for private åpne barnehager. 

Utdanningsdirektoratet viser til e-post av 22. desember 2015 fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal. I e-posten vises det til henvendelse fra Molde kommune, hvor det spørres om hvilket barnetall i kommunale åpne barnehager, som skal legges til grunn ved beregning av tilskuddssats for private åpne barnehager.

Kommunen viser til forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager § 8 fjerde ledd, som gjelder barnetallet i private åpne barnehager, og stiller spørsmål om følgende:

«… dersom fremmøte i den kommunale barnehagen er vesentlig lavere over tid enn den er godkjent for.

  • Har kommunen anledning til å legge et lavere tall til grunn ved beregning av satsen?
  • Skal kommunen legge et lavere tall til grunn ved beregning av satsen?»

Utgangspunktet for beregning av satsen er, som nevnt under, antall godkjente plasser i de kommunale åpne barnehagene. Dersom kommunen ønsker å legge et lavere barnetall til grunn, kan den gjøre det, så lenge det er til gunst for de private åpne barnehagene.

Etter vår vurdering må ikke kommunen legge et lavere tall til grunn ved beregning av satsen. Av forskriftens § 8 første ledd fremkommer det at:

«Kommunen skal gi tilskudd til åpne barnehager per heltidsplass. Tilskuddet skal beregnes ut fra driftsutgifter og kapitalkostnader per heltidsplass i tilsvarende kommunale åpne barnehager, fratrukket pensjonsutgifter og arbeidsgiveravgift på driftsutgiftene, og administrasjonsutgifter. Grunnlaget for beregningen er kommuneregnskapet fra to år før tilskuddsåret.»

En heltidsplass i en åpen barnehage vil være det samme som en godkjent plass, da barn i åpne barnehager ikke tildeles fast plass. Dette underbygges av at det i veiledningen for utfylling av årsmelding for barnehager fremkommer at:

«Beregningen av antall barn i åpen barnehage skal ta utgangspunkt i det antallet barn som kan være til stede samtidig i barnehagen. Det maksimale antall barn som kan være til stede samtidig, må fastsettes ut fra lokalenes størrelse og kravet om at personalet skal drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet, jf. barnehageloven § 18 femte ledd.»

Videre har Utdanningsdirektoratet, i eksempel på utregning av tilskudd til private åpne barnehager for 2016, lagt til grunn at en heltidsplass er det samme som en godkjent plass.

Det er i forskriftens § 8 fjerde ledd gitt en unntaksregel om at kommunen kan legge et lavere barnetall til grunn, hvis det viser seg at fremmøte i barnehagen er vesentlig lavere enn det den private barnehagen er godkjent for. Tilsvarende regel er ikke gitt for kommunale åpne barnehager.

Det er fra Fylkesmannen vist til at det i merknadene til forskriften fremkommer at forskriftens § 8 tilsvarer § 3 første ledd, og at det i § 3 tredje ledd fremkommer at antall heltidsplasser i kommunal barnehage enten skal beregnes på grunnlag av barnehagens årsmelding eller på grunn av egne tellinger. Til dette vil vi bemerke at det i merknadene til forskriftens § 8 første ledd er vist til at bestemmelsen tilsvarer § 3 første ledd. En tilsvarende henvisning til forskriftens § 3 tredje ledd er ikke gjort. Bestemmelsen gjelder således ikke tilsvarende for kommunale åpne barnehager.

Vår referanse: 2015/7610