Lokale retningslinjer

Utdanningsdirektoratet viser til Fylkesmannen i Hordalands henvendelse 28. august 2012, om mer og mindre tilskudd enn kommunens minimumsforpliktelse, og lokale retningslinjer.

Tilskudd utover kommunens minimumsforpliktelse

Barnehageloven § 14 regulerer kommunalt tilskudd til godkjente ikke-kommunale barnehager. Kommunens plikt til å gi tilskudd til ikke-kommunale barnehager er regulert av forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd (forskriften) § 3, jf. §§ 4 og 5.

I forskriften § 3 andre ledd følger det at

«[d]et samlede offentlige tilskuddet til ikke-kommunale barnehager skal utgjøre samme andel av den gjennomsnittlige offentlige finansieringen av tilsvarende kommunale barnehager som året før. Tilskuddet skal utgjøre minimum 91 prosent av det som tilsvarende kommunale barnehager i gjennomsnitt mottar i offentlige finansiering.».

Denne bestemmelsen omhandler kommunens minimumsforpliktelse overfor de ikke-kommunale barnehagene. Kommunen har ikke adgang til å gi mindre tilskudd enn minimumsforpliktelsen. Dersom kommunen ønsker å gi mer enn minimumsforpliktelsen til alle ikke-kommunale barnehager i kommunen, står kommunen fritt til å gjøre det.

Ønsker kommunen å gi mer enn ovennevnte minimumsforpliktelse til én eller flere ikke-kommunale barnehager, kommer forskriften ikke til anvendelse, jf. forskriften § 1 andre ledd, jf. 2. I rundskriv F-2011-5 omtales tilfellet på følgende måte i tilknytning § 1:

«[f]orskriften regulerer ikke likebehandling mellom de enkelte ikke-kommunale barnehagene. Kommunens adgang til å yte tilskudd utover forskriftens rammer følger av forvaltningsloven og de alminnelige forvaltningsrettslige regler om saklighet, rimelighet og likebehandling».

Lokale retningslinjer om rapportering

I forskriften § 7 er rapportering av barn i ikke-kommunale barnehager omhandlet. Her følger det av første ledd at

«[e]iere av ikke-kommunale barnehager skal 15.desember hvert år rapportere om antall barn, barnas alder og oppholdstid i barnehagen».

Eieren av ikke-kommunale barnehager er dermed pålagt en rapporteringsplikt. Videre følger det av bestemmelsen at

«[r]apporteringen danner grunnlag for utmålingen av kommunalt tilskudd året etter».

Dette innebærer at rapporteringen av 15.12 er et utgangspunkt for kommunens utmåling av kommunalt tilskudd. Kommunen har imidlertid adgang til å bestemme at «slik rapportering skal gjøres ved flere tidspunkter i året, og hva som skal til for at tilskuddet skal endres i løpet av året. Dette skal fastsettes i egne lokale retningslinjer.». I rundskriv F-2011-5 står det at kommunen kan

«bestemme om den i tillegg til rapporteringen per 15. desember vil ha ytterligere rapporteringer og eventuelt hvor mange ganger i året det skal rapporteres om antall barn, barnas alder og oppholdstid i barnehagen.»

Dersom kommunen velger å fastsette lokale retningslinjer med flere rapporteringstidspunkt utover 15. desember, er tilskuddsendringer med utgangspunkt i dette, omfattet av forskriften, jf. forskriften § 7 første ledd. Vi gjør oppmerksom på tilskuddsendringer i denne sammenheng ikke innebærer en endring av tilskuddssatsen etter § 3, jf. § 4 og § 5.

Kommunen har adgang til å bestemme hyppigheten på antall rapporteringer, og at det skal rapporteres om antall barn, barnas alder og oppholdstid. Kommunen kan ut i fra dette bestemme at en økning eller redusering av et visst antall barn skal føre til at tilskuddet endres i positiv eller negativ retning for tiden fremover. Det kan også bestemmes at en viss økning eller redusering i barn som er over eller under tre år, utløser endringer i tilskuddet. Ved nytt barnetall i den ikke-kommunale barnehagen skal barnetallet ganges med satsen fastsatt i medhold av forskriften § 3, jf. § 4 og per heltidsplass, jf. § 5.

Bestemmelsen i forskriften § 7 åpner ikke for at kommunen selv kan definere hvilke barn som regnes som over og under tre år, eller størrelsen på satsen. Dette reguleres uttømmende av forskriften § 3, jf. § 4. Dette gjelder uavhengig av om tilskuddsberegningen skjer på bakgrunn av rapportering 15. desember, kommunen har flere rapporteringstidspunkt eller «store aktivitetsendringer», jf. § 7. For øvrig viser vi til vårt brev 27. september 2012 vedrørende små og store barn.

Vår referanse: 2012/265