Lokale retningslinjer for rapportering

Kommunen har ikke adgang til å gi mindre tilskudd enn minimumsforpliktelsen, med den står fritt til å gi mer. Hvis kommunen bestemmer at de ikke-kommunale barnehagene skal rapportere om barnetall flere ganger i året, skal dette, og hva som skal til for at tilskuddet skal endres i løpet av året, fastsettes i egne lokale retningslinjer.

Gjelder

Vi svarer i dette brevet på spørsmål om mer eller mindre tilskudd enn kommunens minimumsforpliktelse, og lokale retningslinjer.

Kommunene kan gi mer, men ikke mindre tilskudd enn minimum

Barnehageloven § 14 regulerer kommunalt tilskudd til godkjente ikke-kommunale barnehager. Kommunens plikt til å gi tilskudd til ikke-kommunale barnehager er regulert av forskrift om tilskudd til barnehager § 3, jf. §§ 4 og 5.

Forskriften § 3 andre ledd omhandler kommunens minimumsforpliktelse overfor de ikke-kommunale barnehagene. Kommunen har ikke adgang til å gi mindre tilskudd enn minimumsforpliktelsen. Dersom kommunen ønsker å gi mer enn minimumsforpliktelsen til alle ikke-kommunale barnehager i kommunen, står kommunen fritt til å gjøre det.

Ønsker kommunen å gi mer enn ovennevnte minimumsforpliktelse til én eller flere ikke-kommunale barnehager, kommer forskriften ikke til anvendelse, jf. forskriften § 1 andre ledd, jf. 2. I rundskriv F-2011-5 omtales tilfellet på følgende måte i tilknytning § 1:

«[f]orskriften regulerer ikke likebehandling mellom de enkelte ikke-kommunale barnehagene. Kommunens adgang til å yte tilskudd utover forskriftens rammer følger av forvaltningsloven og de alminnelige forvaltningsrettslige regler om saklighet, rimelighet og likebehandling».

Rapportering av barn i ikke-kommunale barnehager

I forskriften § 7 er rapportering av barn i ikke-kommunale barnehager omhandlet. Her følger det av første ledd at «[e]iere av ikke-kommunale barnehager skal 15. desember hvert år rapportere om antall barn, barnas alder og oppholdstid i barnehagen». Eieren av ikke-kommunale barnehager er dermed pålagt en rapporteringsplikt. Videre følger det av bestemmelsen at «[r]apporteringen danner grunnlag for utmålingen av kommunalt tilskudd året etter». Dette innebærer at rapporteringen av 15. desember er et utgangspunkt for kommunens utmåling av kommunalt tilskudd. Kommunen har imidlertid adgang til å bestemme at «slik rapportering skal gjøres ved flere tidspunkter i året, og hva som skal til for at tilskuddet skal endres i løpet av året. Dette skal fastsettes i egne lokale retningslinjer.».

I rundskriv F-2011-5 står det at kommunen kan «bestemme om den i tillegg til rapporteringen per 15. desember vil ha ytterligere rapporteringer og eventuelt hvor mange ganger i året det skal rapporteres om antall barn, barnas alder og oppholdstid i barnehagen.» Dersom kommunen velger å fastsette lokale retningslinjer med flere rapporteringstidspunkt utover 15. desember, er tilskuddsendringer med utgangspunkt i dette, omfattet av forskriften, jf. forskriften § 7 første ledd. Vi gjør oppmerksom på tilskuddsendringer i denne sammenheng ikke innebærer en endring av tilskuddssatsen etter § 3, jf. § 4 og § 5. 

Kommunen har adgang til å bestemme hyppigheten på antall rapporteringer, og at det skal rapporteres om antall barn, barnas alder og oppholdstid. Kommunen kan ut i fra dette bestemme at en økning eller redusering av et visst antall barn skal føre til at tilskuddet endres i positiv eller negativ retning for tiden fremover. Det kan også bestemmes at en viss økning eller redusering i barn som er over eller under tre år, utløser endringer i tilskuddet. Ved nytt barnetall i den ikke-kommunale barnehagen skal barnetallet ganges med satsen fastsatt i medhold av forskriften § 3, jf. § 4 og per heltidsplass, jf. § 5.

Bestemmelsen i forskriften § 7 åpner ikke for at kommunen selv kan definere hvilke barn som regnes som over og under tre år, eller størrelsen på satsen. Dette reguleres uttømmende av forskriften § 3, jf. § 4. Dette gjelder uavhengig av om tilskuddsberegningen skjer på bakgrunn av rapportering 15. desember, kommunen har flere rapporteringstidspunkt eller «store aktivitetsendringer», jf. § 7. 

Vedlegg

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}