Arbeidstrening i barnehager

Støtte fra Nav for personer som utfører arbeidstrening er ikke en del av beregningsgrunnlaget for tilskudd til ikke-kommunale barnehager.

Gjelder

Vi svarer i dette brevet på spørsmål i forhold angående om personer på arbeidstrening med støtte fra Nav skal være med i beregning av tilskudd til ikke-kommunale barnehager. og om private barnehager som deltar i en slik ordning får trekk i det ordinære tilskuddet.

Arbeidstrening i ikke-kommunale barnehager

Etter barnehageloven § 14 skal godkjente ikke-kommunale barnehager behandles likeverdig med kommunale barnehager når det gjelder offentlig tilskudd. Nærmere regler er gitt i forskrift om tilskudd til barnehager.

Etter forskriften § 3 første ledd skal tilskuddet fra kommunen dekke kostnader til ordinær drift som ikke dekkes av andre offentlige tilskudd. Det vil si at «andre offentlige tilskudd» som «skal dekke kostnader til ordinær drift» i den ikke-kommunale barnehagen, skal trekkes fra i det kommunale tilskuddet. I rundskriv F-2011-5 framgår det at «personer på attføring [skal] ikke fortrenge ordinær arbeidskraft og regnes av den grunn ikke som offentlig tilskudd til ordinær drift.»

Støtte fra Nav for personer som utfører arbeidstrening skal derfor ikke trekkes fra ved beregningen av tilskudd til ikke-kommunale barnehager.

Arbeidstrening i kommunale barnehager

Kommunen skal etter forskriften § 3 yte tilskudd basert på finansieringen av tilsvarende kommunale barnehager. Etter rundskriv F-2011-5 vil en del kostnader i de kommunale barnehagene ikke regnes som kostnader til ordinær drift og skal ikke tas med i kommunens beregning av tilskudd.

Arbeidstrening er ikke eksplisitt nevnt her, men det har likehetstrekk med andre ordninger som holdes utenfor. Det er også her av betydning at Nav dekker den kommunale barnehagens utgifter og at personen på arbeidstrening ikke fortrenger ordinær arbeidskraft.

Støtten fra Nav skal derfor ikke tas med i beregningen av tilskudd til ikke-kommunale barnehager. Årsaken er at barnehagen ikke har lønnskostnader til de som er på arbeidstrening, da lønnen blir betalt av NAV.

Vedlegg

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}