Personvern i barnehager

Det er strengere regler for bruk av foto- og filmkamera i barnehagen enn i andre institusjoner. Det er viktig at foreldrene blir spurt dersom det skal fotograferes eller filmes. Barnehagen må vurdere konkret om man skal be om samtykke fra foreldrene for å dele ut adresselister.

Gjelder

Kunnskapsdepartementet har svart på spørsmål fra Private Barnehagers Landsforbund (PBL) om personvern i barnehagen.

Barnehageloven § 7 fastsetter at det er barnehageeier som har ansvaret for at barnehagen drives i samsvar med gjeldende lover og regelverk, herunder reglene i personopplysningsloven.

Henvendelsen knytter seg til hvorvidt barnehageloven setter strengere regler for personvern i barnehagen enn personopplysningsloven.

Film og foto

Det fremgår av Datatilsynets retningslinjer at dagligdagse gjøremål som filmes eller fotograferes for å studere samspillet mellom barn og voksne, verken er melde- eller konsesjonspliktig. Dersom man skal utlevere videoopptak eller bilder til foreldrene, kreves samtykke fra de foreldrene til barna på videoen/bildet.

Om man filmer eller fotograferer enkeltbarn for å for eksempel studere atferdsvansker, vil det kreve samtykke fra foreldrene. Denne bruken vil som regel være konsesjonspliktig.

Vedvarende eller regelmessig kameraovervåking av barnehagen i åpningstiden vil som utgangspunkt være forbudt.

Videre skal barnehagene ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg, jf. barnehageloven § 4. Disse organene er opprettet for å sikre samarbeidet med barnas hjem. I henhold til dette skal barnehageeier sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget. Dette trekker i retning av at foreldrene bør involveres i en slik sak.

Bestemmelsene i personopplysningsloven må overholdes ved bruk av foto- og filmkamera i barnehagen. I tillegg til de generelle bestemmelsene om personvern i personopplysingsloven må bestemmelsene i barnehageloven overholdes. Dette medfører at det er strengere regler for bruk av foto- og filmkamera i barnehagen enn i andre institusjoner. Det er derfor viktig at foreldrene forespørres dersom det skal benyttes foto- eller filmkamera i barnehagen slik at de kan gi beskjed om hvorvidt barnet kan fotograferes og filmes og i hvilke tilfeller dette er tillatt.

I henhold til rammeplanen skal barna i barnehagen "få oppleve at digitale verktøy kan være en kilde til lek, kommunikasjon og innhenting av kunnskap". Det må vurderes konkret om bruk av disse verktøyene kan føre til at samtykke må innhentes.

Adresseliste

En persons adresse og telefonnummer er i utgangspunktet offentlig tilgjengelig informasjon, med mindre noen har hemmelig adresse eller telefonnummer. Barnehageloven har ikke regler som regulerer dette direkte. I henhold til den nære forståelsen mellom hjem og barnehage må barnehagen vurdere konkret om man bør be om samtykke for å dele ut adresseliste, jf. barnehageloven §§ 1 og 4.

Datatilsynet har med hjemmel i personopplysningsloven oppfordret til forsiktighet med hensyn til utlevering av slike lister til offentligheten.

Vedlegg

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}