Personvern i barnehager

Kunnskapsdepartementet har svart på spørsmål fra Private Barnehagers Landsforbund (PBL) om personvern i barnehagen.

Vi viser til e-post av 12. juni 2007 fra Private Barnehagers Landsforbund (PBL) vedrørende spørsmål om personvern i barnehagen. Vi beklager lang saksbehandlingstid.

Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) § 7 fastsetter at det er barnehageeier som har ansvaret for at barnehagen drives i samsvar med gjeldende lover og regelverk. Herunder reglene i lov 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven).

Henvendelsen knytter seg til hvorvidt barnehageloven setter strengere regler for personvern i barnehagen enn personopplysningsloven.

Film og foto

Det fremgår av datatilsynets retningslinjer at dagligdagse gjøremål som filmes eller fotograferes for å studere samspillet mellom barn og voksne, verken vil være meldeeller konsesjonspliktig. Det bør heller ikke by på noe problem om lærere tar bilder av elever for å henge opp i klasserommet. Dersom man skal utlevere videoopptak eller bilder til foreldrene, kreves samtykke fra de foresatte til barna på videoen/bildet.

Om man filmer eller fotograferer enkeltelever for å for eksempel studere atferdsvansker, vil det kreve samtykke fra de foresatte. Denne bruken vil som regel være konsesjonspliktig.

Vedvarende eller regelmessig kameraovervåking av barnehagen i åpningstiden vil som utgangspunkt være forbudt.
Tidligere brev fra Barne- og familiedepartementet av 21. september 1993 bygger på bestemmelser fra barnehageloven av 1975. Siterte bestemmelse fra barnehageloven av 1975 § 1 om at formålet med denne lov er å sikre gode utviklings og aktivitetsmuligheter i nær forståelse med barnas hjem er videreført i gjeldende barnehagelovs § 1. De vurderinger som ble foretatt i forbindelse med denne bestemmelse vil således fortsatt ha gyldighet i henhold til gjeldende lov.

Videre skal barnehagene ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg, jf. barnehageloven § 4. Disse organene er opprettet for å sikre samarbeidet med barnas hjem. I henhold til dette skal barnehageeier sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget. Dette trekker i retning av at foreldrene bør involveres i en slik sak.

Bestemmelsene i personopplysningsloven må overholdes ved bruk av foto- og filmkamera i barnehagen. I tillegg til de generelle bestemmelsene om personvern i personopplysingsloven må bestemmelsene i barnehageloven overholdes. Dette medfører at det er strengere regler for bruk av foto- og filmkamera i barnehagen enn i andre institusjoner. Det er derfor viktig at foreldrene forespørres dersom det skal benyttes foto- eller filmkamera i barnehagen slik at de kan gi beskjed om hvorvidt barnet kan fotograferes og filmes og i hvilke tilfeller dette er tillatt.

Videre oppfordres det til at barn skal komme i kontakt med ”IKT” verktøy i barnehagen, jf. Temahefte om ”IKT” i barnehagen utgitt av Kunnskapsdepartementet. I henhold til rammeplanen skal barna i barnehagen” få oppleve at digitale verktøy kan være en kilde til lek, kommunikasjon og innhenting av kunnskap”. Det må vurderes konkret om bruk av disse verktøyene kan føre til at samtykke må innhentes.

Adresseliste

En persons adresse og telefonnummer er i utgangspunktet offentlig tilgjengelig informasjon, med mindre noen har hemmelig adresse eller telefonnummer. Barnehageloven har ikke regler som regulerer dette direkte. I henhold til den nære forståelsen mellom hjem og barnehage må barnehagen vurdere konkret om man bør be om samtykke for å dele ut adresseliste, jf. barnehageloven §§ 1 og 4.

Datatilsynet har med hjemmel i personopplysningsloven oppfordret til forsiktighet med hensyn til utlevering av slike lister til offentligheten.

Kunnskapsdepartementetets referanse: 200703624-/KRI