Ikke vilkår om foreldrebetaling for å få tilskudd

Utdanningsdirektoratet har svart Fylkesmannen i Rogaland på spørsmål om kriterier for at et barn skal kunne telle ved rapportering, og spesielt om det stilles vilkår om at barnehagen mottar foreldrebetaling for at barnet skal kunne rapporteres inn.

Vi viser til brev 29. august 2017 hvor dere spør om kriterier for at et barn skal kunne telles ved rapportering, og spesielt om det stilles vilkår om at barnehagen mottar foreldrebetaling for at barnet skal kunne rapporteres inn.

Det er ikke vilkår om foreldrebetaling for at en privat barnehage skal kunne rapportere inn barnet og ha rett på tilskudd

Det følger av forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager (forskriften) § 1 andre ledd at kommunen skal «fatte nytt vedtak om tilskudd til private barnehager hvis det følger av lokale retningslinjer[…]etter § 12.»

I § 12 andre ledd står det at:

Kommunen kan i lokale retningslinjer bestemme at de private barnehagene skal rapportere om antall barn, barnas alder og oppholdstid ved flere tidspunkter i tilskuddsåret, og hva som skal til for at tilskuddet skal endres i løpet av året.

Bestemmelsen inneholder ikke vilkår om at barnehagen må motta foreldrebetaling for at barnet skal kunne rapporteres inn.

Vårt brev til Fylkesmannen i Aust-Agder 2. juni 2014 gjaldt en tolkning av den opphevede forskrift om tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager § 7. Forskriften § 12 andre ledd er i det vesentlige en videreføring av denne bestemmelsen, og tolkningen er fremdeles relevant for forståelsen av forskriften § 12 andre ledd. Bakgrunnen for henvendelsen fra embetet, var at et økende antall barn byttet barnehage innad i kommunen i løpet av barnehageåret. Noen gikk i barnehagen ut oppsigelsestiden, mens andre barn startet i ny barnehage før oppsigelsestiden er utløpt. Fylkesmannen spurte derfor om hvilken barnehage som har rett til tilskudd i oppsigelsestiden. Vi svarte at:

Utgangspunktet for at en ordinær barnehage eller en familiebarnehage skal få tilskudd for et barn, er altså at barnet har fått plass i barnehagen og at barnet benytter seg av plassen. Når barnet har fått plass og faktisk benytter seg av den på rapporteringstidspunktet, har den ikke-kommunale barnehagen krav på tilskudd for barnet. Hvis foreldrene har sagt opp barnehageplassen og barnet benytter plassen ut oppsigelsestiden, har barnehagen rett på tilskudd for barnet også i oppsigelsestiden. Barnehagen vil ha rett på tilskudd for barnet fram til første rapporteringstidspunkt etter at barnet har sluttet.

Hvis barnet i stedet begynner i en annen barnehage før oppsigelsestiden i den forrige barnehagen har utløpt, mener direktoratet at den forrige barnehagen ikke lenger har krav på tilskudd for barnet fra og med første rapporteringstidspunkt etter at barnet faktisk sluttet. Den nye barnehagen får tilskudd for barnet fra og med første rapporteringstidspunkt etter at barnet faktisk har begynt i barnehagen.

Vi mottok en henvendelse fra PBL om tolkningsuttalelsen til Fylkesmannen i Aust-Agder og skrev følgende på våre nettsider:

I samråd med Kunnskapsdepartementet, opprettholder vi vår tolkning av forskriften § 7 første ledd når det gjelder hvilken privat barnehage som har rett på tilskudd i barnets oppsigelsestid. Dersom foreldre tar et barn ut av sin opprinnelige barnehage og benytter seg av plass i en ny barnehage, samtidig som de betaler foreldrebetaling til begge barnehagene, mener vi kommunen ikke vil være pliktig etter forskriften til å betale tilskudd til den første barnehagen. Dette forutsetter at kommunen har rapporteringer som fanger opp at barnet har sluttet.

Det innebærer at den første barnehagen ikke får tilskudd for barnet fra og med første rapporteringstidspunkt etter at barnet har sluttet. Den nye barnehagen får tilskudd for barnet fra og med første rapporteringstidspunkt etter at barnet begynte i barnehagen. To barnehager vil altså ikke få tilskudd for det samme barnet samtidig, med mindre rapporteringstidspunktene for barnehagene er ulike. Den privatrettslige avtalen om oppsigelsestid mellom foreldrene og barnehagen er ikke avgjørende for omfanget av kommunens tilskuddsplikt.

Dere viser til vår presisering til PBL hvor det blant annet fremgår at:

Dersom det er klart at barnet skal benytte plassen innen kort tid og barnet ikke har plass i to barnehager, kan barnehagen rapportere barnet ved tellingen etter § 7 og ha rett på tilskudd for barnet. Det er med andre ord ikke et ubetinget krav om faktisk bruk av barnehageplassen for at barnehagen skal få tilskudd i slike tilfeller.

Vi presiserer at svaret til PBL først og fremst gjaldt situasjonen der foreldre har akseptert barnehageplass og betaler foreldrebetaling, men av ulike grunner ikke benytter plassen. I slike tilfeller kan man rapportere barnet ved telling dersom det er klart at barnet skal benytte plassen innen kort tid og barnet ikke har plass i to barnehager. For andre tilfeller er det imidlertid avgjørende at barnet har fått plass og faktisk benytter seg av plassen for at barnet skal rapporteres ved telling.

Det er altså ikke et vilkår om foreldrebetaling for at barnehagen skal kunne rapportere barnet ved telling og har rett på tilskudd for barnet.

Vi ber dere presisere tilleggsspørsmålet deres

Videre har dere spørsmål om ett-åringene som begynner i oktober/november skal behandles annerledes enn de større barna som begynner litt senere enn august. Vi er usikre på hva dere mener med dette og hva dere ønsker svar på. Vi ber dere derfor forklare hva dere mener med spørsmålet, dersom svaret ikke allerede er gitt av brevet her.

Vi viser for øvrig til «Retningslinjer for å svare på spørsmål om regelverk» på FM-nett, hvor det fremgår at henvendelser fra Fylkesmennene til Udir så langt det er mulig bør inneholde henvisninger til relevante rettskilder. Videre bør henvendelsene inneholde embetets syn på saken.

Vår referanse: 2017/6169