Revisjonsplikt for ikke-kommunale barnehager

Gjelder

Bakgrunn for saken

Arendal kommune og Agder Team revisjon AS har vist til at økonomiforskriften til barnehageloven fikk en annen ordlyd enn det som fulgte av høringsnotatet i 2011. De stiller spørsmål om det vil være mulig å revidere resultatregnskapet uten å også revidere balanseposter.

Resultatregnskap og revisjonsplikt

Etter økonomiforskriften § 2 skal barnehageeier utarbeide et resultatregnskap. Dette regnskapet skal vise alle inntekter og kostnader som gjelder godkjent barnehagedrift. Forskriftens § 3 stiller krav til at resultatregnskapet skal revideres av statsautorisert eller registrert revisor.

Bakgrunnen og innholdet i den nye økonomiforskriften, samt barnehageloven §§ 14a, 16 og 16a, er omtalt i Kunnskapsdepartementets høringsnotat av 25. oktober 2011. Arendal kommune viser til at ordlyden i den nye økonomiforskriften har en vesentlig annen ordlyd enn det som følger av høringsnotatet. Dette stemmer ikke.

Når det gjelder kravene til innholdet i regnskapet, samt bokføring og dokumentasjon, er ordlyden i § 2 nærmest likelydende med det som ble foreslått i høringsnotatet (forslag til forskrift § 3). Det er derfor ikke skjedd noen vesentlige endringer i regnskapskravene i forskriften sammenlignet med høringsnotatet.

Det er skjedd en mindre endring i ordlyden når det gjelder bestemmelsen som regulerer kravet til revisjon. Etter høringsnotatet fulgte det at «Barnehagens regnskap i henhold til § 3 skal revideres..». Etter forskriften følger det at «Barnehagens resultatregnskap skal revideres.».

I og med at kravene til resultatregnskapet følger av § 2 (høringsnotatets § 3), er det ikke noen realitetsforskjell mellom ordlyden i høringsnotat og forskriften. «Barnehagens regnskap i henhold til § 3» har samme betydning som «Barnehagens resultatregnskap».

Utdanningsdirektoratet tar ikke sikte på å utarbeide nye forslag til revisjonsberetning for ikke-kommunale barnehager. Vi viser til at det er revisors ansvar å utarbeide slike beretninger ovenfor oppdragsgiver, jf. revisorloven § 5-6.

Vedlegg

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}