Svar på spørsmål om foreldrebetaling i barnehage

Utdanningsdirektoratet har svart Foreldreutvalget for barnehager på spørsmål om makspris for foreldrebetaling når barnehagen har åpent kortere tid enn 11 måneder.

Vi viser til e-post av 30. april 2018. Det vises til at en foreldrerepresentant i en privat barnehage har tatt kontakt med spørsmål om det er innenfor regelverket at barnehagen kan kreve makspris i foreldrebetalingen for 11 måneder når barnehagen i løpet av året har stengt i til sammen 12 uker. Barnehagen har ukentlig åpningstid på 41 timer og 15 minutter. Opplysningene om åpningstidene står i vedtektene.

Maksimalgrensen for foreldrebetalingen gjelder et heldags ordinært barnehagetilbud. Barnehagen har et heldagstilbud når det er avtalt en ukentlig oppholdstid for barnet på 41 timer eller mer, jf. forskrift om foreldrebetaling i barnehager § 1. For et deltidstilbud, som er avtalt ukentlig oppholdstid på mindre enn 41 timer, skal foreldrebetalingen settes lavere enn for et heldagstilbud, jf. forskriften § 2.

Barnehageeier fastsetter barnehagens vedtekter, jf. barnehageloven § 7. Vedtektene skal gi opplysninger som er av betydning for foreldrenes forhold til barnehagen, blant annet om foreldrebetalingen og åpningstidene.

Så lenge åpningstidene fremkommer av vedtektene og det er avtalt et heldagstilbud, kan barnehagen kreve maksimalpris for hele barnehageåret, som er 11 måneder. Regelverket skiller mellom ukentlig heldagstilbud og deltidstilbud. Det er ikke gitt bestemmelser som sier noe om antall måneder barnehagen må ha åpent.

Vedtektene er en del av avtalen mellom foreldrene og barnehageeier. Barnehageloven regulerer ikke kontraktsvilkårene mellom foreldre og barnehageeier. Kontraktsvilkårene må følge alminnelige kontraktsrettslige prinsipper og øvrig regelverk. Dersom det er tvil om et kontraktsvilkår er rimelig, kan Forbrukerombudet gi veiledning.

Vår referanse: 2018/17505