Forespørsel fra Fylkesmannen i Hedmark – avklaring av reglene om foreldrebetaling

Vi viser til brev av 16. februar, vedrørende maksimalprisen for foreldrebetaling i barnehage og barnehagens mulighet til å kreve inn penger til spesielle aktiviteter og turer.

Gjelder

Forskrift om foreldrebetaling § 1 regulerer maksimalgrensen for foreldrebetalingen. Som dere også viser til i deres henvendelse, er utgangspunktet at foreldrebetaling for en plass i barnehage ikke skal settes høyere enn maksimalgrensen som fastsettes i Stortingets årlige budsjettvedtak. Det fremgår samtidig av bestemmelsen at denne maksimalgrensen gjelder for et heldags ordinært barnehagetilbud, og at betaling for kost kan komme i tillegg.

I departementets rundskriv F-08/2006 omtales disse unntakene fra maksimalgrensen. Helt spesielle aktiviteter etter foreldrenes ønsker, eksempelvis dansetimer, skiskole, ridetimer eller lignende, regnes ikke som en del av et ordinært barnehagetilbud. Slike aktiviteter vil det være adgang til å ta ekstra betalt for utover maksimalgrensen for foreldrebetaling. Det er adgang til for barnehageeier, i samarbeid med foreldrene, å gi et tilbud om slike spesielle aktiviteter innenfor barnehagetiden. Samarbeidet med foreldrene kan ivaretas ved at aktivitetene framgår av årsplanen som fastsettes av samarbeidsutvalget, jf barnehageloven §§ 2 og 4. Når det gjelder betaling for kost, medfører det at barnehageeier kan i tillegg kreve betaling for måltider servert i barnehagen. Det påpekes at eventuelle kostpenger i så fall skal dekke barnehagens faktiske utgifter til måltidene, og videre at eventuelle kostpenger er et spørsmål det er naturlig å drøfte med foreldre/foresatte. Departementet viser her til bestemmelsen om foreldremedvirkning i barnehageloven § 4, som regulerer foreldreråd og samarbeidsutvalg.

Maksimalgrensen for foreldrebetaling og barnehagens adgang til å ta betaling i tillegg reguleres i forskrift om foreldrebetaling i barnehager, og bestemmelsen omtales i rundskriv F-08/2006. Kunnskapsdepartementet mener ikke at rettsutviklingen tilsier endring i regelverket.

Vår referanse: 17/1012

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}