Tilskudd til pedagogisk bemanning 2019

Utdanningsdirektoratet har svart Fylkesmannen i Møre og Romsdal om hvorvidt tilskudd til pedagogisk bemanning skal trappes ned i 2019.

Gjelder

Tilskuddet til pedagogisk bemanning er regulert i forskrift om tilskudd til private barnehager § 5a. Bestemmelsen fastsetter at kommunen skal gi tilskudd per heltidsplass til private ordinære barnehager utfra en sats for barn som er null til to år og en sats for som er barn tre til seks år.

Bakgrunnen for tilskuddet var at Stortinget i statsbudsjettet for 2017 bevilget penger til flere barnehagelærere med virkning fra august 2017. Pengene ble lagt inn i rammetilskuddet til kommunene. For å sikre at private barnehager skulle få tilsvarende ekstra tilskudd samtidig som kommunene ble forskriften § 5a vedtatt med ikrafttredelse 1. august 2017.

Driftstilskuddet til private barnehager er basert på kommunens to år gamle regnskap. Derfor vil kommunens økte utgifter til pedagogisk bemanning gi fullt utslag i 2020, og bestemmelsen kan oppheves fra dette tidspunktet. En eventuell økning i pedagogisk bemanning i kommunale barnehager høsten 2017, vil føre til at tilskuddssatsen til private barnehager øker i 2019. Samtidig vil bestemmelsen om tilskudd til pedagogisk bemanning for private barnehager fortsatt gjelde i 2019, noe som kan føre til at private barnehager totalt får for høyt tilskudd. Problemstillingen er drøftet nærmere i høringsnotatet av 11. mai 2017 som er publisert på våre nettsider. Oppsummert mener vi at tilskuddet til pedagogisk bemanning skal ha full effekt også for 2019. Dette er bl.a. fordi økningen av rammetilskudd ble gitt et stykke ut i 2017 og ansettelsesprosesser tar tid. Det er derfor trolig begrenset hvor mange ansettelser eller ev. hvor lang tid de nyansatte faktisk rakk å jobbe i 2017. Dermed økte neppe tilskuddsgrunnlaget for 2019 vesentlig, som følge av tilskuddet til pedagogisk bemanning i 2017.

Det ble fastsatt nye satser for tilskudd til pedagogisk bemanning 26. oktober i år, med ikrafttredelse 1. januar 2019. Her legges det ikke til grunn nedtrapping av tilskuddet i 2019. Dette mener vi samsvarer med premissene for tilskuddet

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}