Grunnbemanningen får betydning for driftstilskuddet til private barnehager i 2021

Utdanningsdirektoratet har svart Fylkesmannen i Hordaland om hvilken betydning grunnbemanningen får for tilskuddsberegningen til private barnehager.

Utdanningsdirektoratet viser til telefonsamtale og e-post fra Fylkesmannen i Hordaland 5. desember 2018. Dere opplyser at flere kommuner har spurt dere om det skal tas hensyn til kravet til grunnbemanning som trer i kraft 1. august 2019 i beregningen av driftstilskuddet til private barnehager for 2019. I etterkant av henvendelsen har vi mottatt lignende spørsmål fra andre embeter.

Utdanningsdirektoratet mener at kravet om grunnbemanning ikke får betydning for beregningen av driftstilskuddet til private barnehager før tilskuddsberegningen for 2021. Vi forklarer hvorfor nedenfor.

Grunnlaget for beregningen av driftstilskuddet til private barnehager er kommuneregnskapet fra to år før tilskuddsåret, jf. forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager § 3 første ledd. Det betyr at kommunen skal bruke reelle tall fra regnskapet fra to år før tilskuddsåret i beregningen av driftstilskuddet.

Kravet til grunnbemanning i barnehager i barnehageloven § 18 trådte i kraft 1. august 2018. Samme dag trådte forskrift om overgangsregler til lov 8. juni 2018 nr. 29 om endringer i barnehageloven mv. (minimumsnorm for grunnbemanning, plikt til å samarbeide om barnas overgang fra barnehage til skole og SFO mv.) i kraft. Her står det i § 1 at:

Barnehageeier kan benytte perioden frem til 1. august 2019 til å oppfylle kravet til grunnbemanning i barnehageloven § 18 andre ledd første punktum.

Dette gjelder for både kommunale og private barnehageeiere. Har kommunen som barnehageeier økt bemanningen i 2018, vil de økte utgiftene som følge økt bemanning fanges opp av regnskapet for 2018. Regnskapet for 2018 skal brukes i beregningen av tilskuddet for 2020. Øker kommunen bemanningen i 2019, fanges dette opp av regnskapet for 2019. Dette regnskapet skal brukes i beregningen av tilskudd for 2021.

Etter dette, mener vi at kommunen ikke har en plikt til å ta hensyn til kravet om økt grunnbemanning i beregningen av driftstilskuddet før det faktisk fanges opp av kommunens regnskap. Kommunen står likevel fritt til å ta hensyn til det i tilskuddsberegningen, og kan tildele mer tilskudd til de private barnehagene som følge av økt grunnbemanning i de private barnehagene.

I forbindelse med forliket om revidert nasjonalbudsjett 2018 vedtok Stortinget å opprette et øremerket tilskudd for 2018 og de to kommende budsjettårene på 100 mill. kroner til bemanningsnormen i barnehagen. Tilskuddet avvikles i 2021.

Vår referanse: 2018/25512