Midlertidig dispensasjon fra norm for pedagogisk bemanning

Utdanningsdirektoratet har svart Fylkesmammen i vestfold på spørsmål om kommunens adgang til å gi midlertidig dispensasjon fra norm for pedagogisk bemanning.

Utdanningsdirektoratet viser til deres e-post av 2. oktober 2013 med spørsmål om kommunens adgang til å gi midlertidig dispensasjon fra norm for pedagogisk bemanning.

Det følger av forskrift om pedagogisk bemanning § 3 at barnehageeier kan søke kommunen om midlertidig dispensasjon fra normen for pedagogisk bemanning i forskriften § 1. I bestemmelsens tredje ledd står det at kommunen «kan innvilge» slik midlertidig dispensasjon for inntil ett år av gangen «når særlige hensyn tilsier det». Formuleringen «kan innvilge» i forskriften innebærer etter direktoratets syn at det er opp til kommunens skjønn å vurdere om den vil innvilge dispensasjon dersom det foreligger «særlige hensyn». Videre viser ordlyden «særlige hensyn» at dispensasjonsadgangen kun skal benyttes unntaksvis. Kommunen må foreta en konkret vurdering for å finne ut om det foreligger «særlige hensyn». Barnegruppens sammensetning og behov, barnehagens fysiske miljø, barnehagens totalbemanning og personalets samlede kompetanse er viktige momenter i denne vurderingen. Den samlede bemanningen må alltid være tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet, se barnehageloven § 18 femte ledd.

Direktoratet ser at deler av omtalen til § 3 i rundskriv F-04/2011 (veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter) side 14 kan føre til at kommuner misforstår dispensasjonsregelen. Når man tolker § 3 i forskriften bør man derfor legge avgjørende vekt på ordlyden i bestemmelsen og ikke omtalen av den i rundskrivet.

Vår referanse: 2013/1574