Midlertidig dispensasjon fra pedagognormen

Det er opp til kommunens skjønn å vurdere om den vil innvilge dispensasjon dersom det foreligger «særlige hensyn». Særlige hensyn kan for eksempel være barnegruppens sammensetning og behov, barnehagens fysiske miljø, barnehagens totalbemanning og personalets samlede kompetanse.

Gjelder

Barnehageeier kan søke kommunen om midlertidig dispensasjon fra normen for pedagogisk bemanning i forskriften § 1. Det følger av forskrift om pedagogisk bemanning § 3.

Kan innvilge 

Kommunen «kan innvilge» slik midlertidig dispensasjon for inntil ett år av gangen «når særlige hensyn tilsier det» (§ 3 tredje ledd). Formuleringen «kan innvilge» i forskriften innebærer etter vårt syn at det er opp til kommunens skjønn å vurdere om den vil innvilge dispensasjon dersom det foreligger «særlige hensyn».

Særlige hensyn

Videre viser ordlyden «særlige hensyn» at dispensasjonsadgangen kun skal benyttes unntaksvis. Kommunen må foreta en konkret vurdering for å finne ut om det foreligger «særlige hensyn».

Barnegruppens sammensetning og behov, barnehagens fysiske miljø, barnehagens totalbemanning og personalets samlede kompetanse er viktige momenter i denne vurderingen. Den samlede bemanningen må alltid være tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet, se barnehageloven § 18 femte ledd.

Vedlegg

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}