Tilsyn med barnehagens innhold

Barnehagens innhold skal være allsidig og tilpasset enkeltbarnet og barnegruppen. Barnehageeieren er ansvarlig for arbeidet med omsorg, danning, lek, læring, sosial kompetanse og kommunikasjon og språk i barnehagen.

Her finner du en oversikt over krav som kommunene og statsforvalterne kontrollerer i tilsyn for å undersøke om barnehageeierne oppfyller regelverket når det gjelder barnehagens innhold. Kravene, som vi kaller kontrollspørsmål, er tilgjengelig for seks ulike temaer:

Barnehagen skal

  1. ivareta barnas behov for omsorg
  2. ivareta barnas behov for lek
  3. fremme danning
  4. fremme læring
  5. fremme vennskap og fellesskap
  6. fremme kommunikasjon og språk

Rettslig grunnlag

Kravene er formulert med utgangspunkt i barnehageloven §§ 1, 2 og 3 og forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver kapittel 2, 3, 4 og 7.

Gjennomføring av tilsynet

Risikovurderinger ligger til grunn for alle tilsyn. Det vil derfor være kommunenes og statsforvalternes risikovurderinger som avgjør hvilke krav tilsynet omfatter. Kommunene og statsforvalterne kan invitere barnehageeieren, styreren og de pedagogiske lederne til å besvare en tilhørende egenvurdering i RefLex som en del av tilsynet. Egenvurderingsspørsmålene har en veiledningstekst som beskriver hva som skal til for å oppfylle kravet.

Veiledningsteksten i RefLex, sammen med de rettslige kravene nedenfor, gir veiledning om hva som skal til for å oppfylle regelverket. Undersøkelsesmetoden i skjemaene nedenfor gir eksempler på hvordan vi kan undersøke om kravet er oppfylt.

Statsforvalterne skal følge Metodehåndbok for tilsyn når de gjennomfører tilsyn. Metodehåndboken kan gi nyttig informasjon til kommunene i deres tilsyn med barnehagene.