Tvungent skolebytte

Hvordan fatte vedtak om tvungent skolebytte?

Skoleeier må rådføre seg med rektor før de vedtar et tvungent skolebytte. Dette krever et enkeltvedtak. 

Elevenes beste skal være et grunnleggende hensyn i saksbehandlingen. Eleven har rett til å bli hørt før avgjørelsen om tvungent skolebytte blir tatt. På denne måten får eleven muligheten til å gi sin versjon av saken. Skoleeier må rådføre seg med rektor, lærere og andre som kjenner eleven og situasjonen godt. Det kan være foreldre, medelever, helsesykepleier, sosiallærer eller barnevern. All informasjon er taushetsbelagt. 

Selv om  alle vilkårene for tvungent skolebytte er oppfylt, har ikke skoleeier plikt til å fatte vedtak om skolebytte. Medelever har heller ikke noen rett til å kreve skolebytte for en annen elev. Bestemmelsen gir skoleeier frihet til å kunne pålegge en elev å bytte skole, hvis vilkårene  er oppfylt. 

Beviskrav 

I noen tilfeller er det vanskelig å avklare de faktiske forholdene i saken. Dette kan være i situasjoner der det er påstand mot påstand. Eksempler på dette kan være der en elev hevder å ha blitt utsatt for alvorlige voldshendelser eller seksuelle overgrep uten at det er bevis for hva som har skjedd.