Tvungent skolebytte

Hva er elevenes rettigheter?

Det som er best for elevene, skal være et grunnleggende hensyn i vurderingene. Dette betyr at dere skal gjøre en reell vurdering av hva som er til det beste for de involverte elevene.

Elevene har ofte motstridende interesser i saker om skolebytte, og vurderingen av elevenes beste kan være  utfordrende. Tiltak som kan være til beste for den eleven som opplever å bli krenket, kan ofte være hemmende og i verste fall direkte skadelig for eleven som krenker. Her må dere gjøre en konkret avveiing av hva som er til det beste for de  involverte elevene.

Begrensninger for tvungent skolebytte

Tvungent skolebytte kan ikke skje hvis det innebærer at eleven må flytte ut av hjemmet, eller om daglig skyss ikke er forsvarlig.  Disse begrensningene gjelder både for elever i grunnskolen og i videregående opplæring.

Begrensinger for elever i videregående opplæring

Hvis eleven blir pålagt å bytte skole, har eleven rett til å fortsette i samme utdanningsprogram og programområde. Eleven må også få tilbud om en fagkombinasjon som gjør at han eller hun kan fullføre opplæringen til planlagt tid. Dere kan bare avvike fra dette kravet hvis eleven samtykker.

Tvungent skolebytte for elever i videregående opplæring forutsetter også at reglene for inntak følges. Hvis fylkeskommunen praktiserer fritt skolevalg, kan elever bare flyttes til en videregående skole der de kvalifiserer til inntak. Dette betyr at eleven ikke kan bytte til en skole med høyere inntakspoeng enn det han/hun selv har.