Dispensasjon og annullering av eksamen

Her er informasjon til skoler og skoleeiere om dispensasjon og annullering, regelverket, hvordan dere søker og hvilke krav det er til søknaden.

Når kan vi gi dispensasjon? 

Vi kan gi dispensasjon fra enkelte regler i forskrift til opplæringsloven og i forskrift til privatskoleloven, hvis det foreligger et særlig tilfelle.

Vi kan bare gi dispensasjon fra kravene til vitnemål i unntakstilfelle. Årsaken er at vitnemålet er dokumentasjon på bestått opplæringsløp. For å gi dispensasjon fra et fag eller en eksamen på vitnemålet, trenger vi ofte dokumentasjon om at det er helt umulig for kandidaten å ta faget eller eksamenen.

Det kan være:

 • dispensasjon til å skrive ut vitnemål til tross for feil fag- og timesammensetning
 • dispensasjon til å skrive ut vitnemål til tross for at det er for få eller feil eksamener
 • dispensasjon fra kravet om bestått teorieksamen før oppmelding til fag- eller svenneprøve
 • dispensasjon fra krav til fag eller eksamener for å få utstedt fag- eller svennebrev
 • dispensasjon fra kravene til førstegangsvitnemål

Når kan vi annullere eksamen?

Vi kan annullere eksamen dersom det er gjort formelle feil ved avviklingen, eller hvis eksamen av andre årsaker ikke er avviklet i samsvar med regelverket, jf. forskrift til opplæringsloven og forskrift til privatskolelova. «Avviklingen av eksamen» omfatter oppmeldingen, selve eksamensgjennomføringen og sensureringen.

Feil som kandidaten selv har forårsaket, gir ikke grunnlag for annullering.

Formelle feil er teknisk og/eller menneskelig svikt. Formelle feil kan være:

 • utdeling av feil oppgavesett
 • manglende tilgang på lovlige og nødvendige hjelpemidler
 • manglende tilrettelegging i tråd med vedtak om særskilt tilrettelegging av eksamen
 • problemer med PC-en som skyldes en ren teknisk svikt

Det er kun i særlige tilfeller at eksamen ikke er avviklet i tråd med regelverket som følge av andre årsaker enn formelle feil.

Det kan være:

 • sykdom hos sensor på muntlig eksamen
 • streik
 • naturkatastrofer

Hvis vi kommer frem til at det har skjedd en formell feil eller at eksamen ikke er avviklet i tråd med regelverket, gjør vi alltid en vurdering om eksamen skal annulleres. I vurderingen vektlegger vi omfanget av feilen, om feilen førte til at kandidaten ikke fikk vist kompetansen sin på lik linje med andre kandidater, hvor lenge feilen varte og om skolen gjorde noe for å avhjelpe feilen.

Dersom den formelle feilen for eksempel er at kandidaten ikke har tilgang til et nødvendig hjelpemiddel i en begrenset periode, eller det skjer en teknisk svikt som forsinker gjennomføringen, kan skolen i noen tilfeller avhjelpe feilen ved å gi ekstra eksamenstid tilsvarende den tiden kandidaten mistet.

Hvis eksamen annulleres, vurderer vi alltid om kandidaten også skal få dispensasjon fra kravet til antall eksamener på vitnemålet. Vi innvilger dispensasjon i de fleste tilfeller til kandidater som kan vise kompetanse i faget ved bestått standpunktkarakter.

Når kan skolen, kommunen eller fylkeskommunen annullere eksamen?

De kan i visse tilfeller annullere eksamen. Dette gjelder enten når en elev eller privatist har avlagt eksamen i et fag der de ikke får standpunktkarakter, eller når eleven eller privatisten har jukset eller forsøkt å jukse på eksamen. Annullering av eksamen er et enkeltvedtak.