Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet – 2023

utgått

12 Dispensasjoner og forsøk innvilget av Utdanningsdirektoratet

12.1 Dispensasjoner

 

Utdanningsdirektoratet kan gi dispensasjon fra reglene i kapittel 3, 4, 6 og 24 i forskrift til opplæringsloven. Når slik dispensasjon fra Utdanningsdirektoratet har betydning for føringen av vitnemål/kompetansebevis, skal dere føre VMM17–19 <dispensasjonsvedtak fra Utdanningsdirektoratet-tekst>. Det vil gå frem av dispensasjonsvedtaket hvilken tekst som skal føres på vitnemålet. Teksten skal inneholde dato og saksnr. (Dersom dette ikke står i teksten fra direktoratet, må dere føre på vitnemålsmerknaden saksnummer og dato i samsvar med saksnr. og dato på Utdanningsdirektoratets brev). I tillegg skal dere føre FAM35 «Jf. dispensasjon» når dispensasjonen kan knyttes til ett eller flere fag og det ikke fremgår av dette skrivet at dere skal bruke en annen fagmerknad. Vedtak om dispensasjon fra Utdanningsdirektoratet skal ligge ved vitnemålet. Dersom det ikke går frem av teksten som dere får i dispensasjonsvedtaket (VMM17-19) at vitnemålet skal ha slikt vedlegg, må dere i tillegg føre VMM23 «Jf. vedlegg». Se også pkt. 3.3.

Forskrift til opplæringsloven § 23-1.

12.2 Forsøk

Dersom elever og lærlinger deltar i forsøk som Utdanningsdirektoratet har innvilget, vil det fremgå av innvilgelsen hvilke avvik skolen kan gjøre fra reglene i lov og forskrift. Når skolen gjør slike avvik, kan dette få betydning for føring av vitnemålet/kompetansebeviset. Dere fører da FAM32 «Forsøk, jf. oppl. § 1-5» for det/de fagene hvor dere må avvike fra vanlige retningslinjer for føring. Dere skal også føre VMM23 «Jf. vedlegg» og legge ved en kopi av Utdanningsdirektoratets brev der forsøket ble innvilget (brevet fra direktoratet er altså vedlegget).

Opplæringsloven § 1-5. Rundskriv Udir-3-2013 om forsøk etter opplæringsloven § 1-5.