Søk om dispensasjon og annullering

Her finner du alt du trenger å vite for å søke om dispensasjonser og annulleringer.

Dispensasjon fra eksamen og vitnemål

Les om vår dispensasjonspraksis fra teorieksamen, vitnemål/kompetansebevis etter reform 94 og kravene til vitnemål.

Les mer om hvilke dispensasjoner vi gir

1. Hva er dispensasjon og annullering?

Vi kan gi dispensasjon fra enkelte regler i forskrift til opplæringsloven og i forskrift til friskoleloven. Dersom det foreligger formelle feil kan vi annullere eksamen. Vi behandler alle saker som kommer inn til oss, og alle kan søke. Det kan for eksempel være

 • dispensasjon til å skrive ut vitnemål til tross for feil fag- og timesammensetning
 • dispensasjon til å skrive ut vitnemål til tross for for få eller feil eksamener
 • annullering av eksamen på grunn av formelle feil

Dispensasjon fra kravet om vurdering med karakter i fremmedspråk

Elever som er sterkt rammet av dysleksi eller har spesifikke språkvansker, kan søke om dispensasjon fra kravet 'bestått' i fremmedspråk. Slike søknader sendes til fylkesmannen.

Saksbehandlerinstruks - dispensasjon fra kravet om vurdering i fremmedspråk (pdf - oppdatert august 2017)

Når kan skolen eller fylkeskommunen annullere eksamen selv?

Hvis elever eller privatister har fusket eller forsøkt å fuske på eksamen, kan skolen eller fylkeskommunen selv annullere eksamen.

Husk på følgende:

 • Eleven eller privatisten har alltid rett til å fullføre eksamen.
 • Annullering av eksamen er et enkeltvedtak.
 • Eleven eller privatisten skal ha mulighet til å uttale seg muntlig før enkeltvedtaket.
 • Rektor kan annullere eksamen for elever.
 • Fylkeskommunen kan annullere eksamen for privatister.
 • Dersom eksamen blir annullert faller standpunktkarakteren bort.
 • Elev eller privatist som har fått eksamen annullert kan tidligst gå opp til ny eksamen ett år etter annulleringen, og da bare som privatist.

2. Søke om dispensasjon eller annullering

Hvem sender søknad?

 • Vi ber om at skolen eller skoleeieren søker på vegne av eleven eller elevene.
 • Elevene og privatistene kan også søke selv, men da kan saksbehandlingen ta lenger tid fordi vi må kontakte skole eller skoleeier.

Hvordan sender dere inn søknaden?

Vi foretrekker at dere bruker vårt elektroniske skjema.

Søknad om dispensasjon fra tidsfristen for utstedelse av vitnemål og kompetansebevis etter Reform 94, bortsett fra fag- og svennebrev

Alle andre søknader om annullering og dispensasjon

Dere kan også sende søknaden på e-post eller vanlig post.

Husk å orientere elevene som at dere har søkt.

Beskytt elevenes personopplysninger.

Hva skal søknaden inneholde?

 • elevenes navn og personnummer
 • en uttalelse fra skolen eller skoleeieren om bakgrunnen for søknaden
 • begrunnelsen for søknaden
 • hvilke bestemmelser det søkes om dispensasjon fra
 • annen relevant dokumentasjon, f.eks. kompetansebevis eller vitnemål.

Hvor lang tid tar saken å behandle?

 • Dere må regne med noe saksbehandlingstid.
 • Det er i utgangspunktet ingen søknadsfrist, men send søknaden så tidlig som mulig.
 • Vi prioriterer søknader som gjelder elever på Vg3, som inneholder all relevant informasjon.
 • Samordna opptak har frist 12. juli klokken 12.00 for import av vitnemål utstedt etter klage.
 • Søknader om annullering og dispensasjon som kommer inn til Utdanningsdirektoratet senest 23. juni 2017 vil bli avgjort i tide til at skolene kan skrive ut vitnemål innen Samordna opptaks frist.

3. Når eleven har fått vedtaket

Hvis eleven vil klage på vedtaket

Avgjørelsen i en sak om annullering og/eller dispansasjon er et enkeltvedtak og elever og privatister har rett til å klage.

 • Klager i saker som er avgjort av Utdanningsdirektoratet sendes Utdanningsdirektoratet.
 • Hvis vi fastholder vårt vedtak sendes klagen videre til Kunnskapsdepartementet for endelig avgjørelse.
 • Hvis rektor eller skoleeier har annullert eksamen på grunn av fusk, er det Fylkesmannen som er klageinstans.
 • Klager i søknader om dispensasjon fra kravet om vurdering med karakter i fremmedspråk sendes til fylkesmannen. Utdanningsdirektoratet er klageinstans.

Skrive ut vitnemål

 • Hvis vi gir dispensasjon, må skolen skrive ut vitnemål eller nytt vitnemål.
 • Vedtaket vårt skal ligge som et vedlegg til vitnemålet.
 • For at vitnemålet skal godkjennes av Samordna opptak, må dere føre inn saksnummeret vårt med fire siffer. Har nummeret færre siffer, legg til et eller flere nuller foran saksnummeret.

Skoleeier kan bli erstatningsansvarlig

 • I noen tilfeller kan elever få et økonomisk tap fordi de blir forsinket i utdanningen sin og kommer senere ut i arbeidslivet.
 • Hvis grunnen er at skolen har gjort feil, kan skoleeier kan bli erstatningsansvarlig.
 • Da gjelder alminnelige erstatningsrettslige regler.

Vår hjemmel

Utdanningsdirektoratet er gitt hjemmel til å

 • dispensere fra enkelte av reglene i forskrift til opplæringsloven og forskrift til friskoleloven i særlige tilfeller, jf. forskrift til opplæringsloven § 23-1 og forskrift til friskoleloven § 3-38
 • gi dispensasjon ved annullering av eksamen, jf. forskrift til opplæringsloven § 3-37 og forskrift til friskoleloven § 3-35

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!