Ny opplæringslov

Den nye opplæringsloven med forskrifter skal etter planen gjelde fra august 2024. Frem til da gjelder dagens opplæringslov av 1998 med forskrifter.

Den nye loven kan leses på lovdata

Hva er formålet med loven?

Opplæringsloven er det sentrale rettslige rammeverket for at skolen skal lykkes med det viktige samfunnsoppdraget sitt. Fellesskolen er en del av grunnmuren i den norske velferdsstaten og legger til rette for at alle barn skal få like muligheter til utdanning uavhengig av hvor de bor, sosial bakgrunn, kulturell og etnisk bakgrunn, funksjonsevne, seksuell orientering og kjønn. Opplæringsloven skal være et solid rammeverk som sikrer alle en opplæring av høy kvalitet, et trygt læringsmiljø, og medvirkning i forhold som gjelder en selv.

Dagens opplæringslov er 25 år gammel og har i snitt blitt endret mer enn én gang per år. Dette har gjort at regelverket har blitt svært omfangsrikt og detaljert. Målet er at ny lov skal være mer oppdatert, mer tilgjengelig, mer forståelig og mer tilpasset dagens samfunn og hverdagen i den norske opplæringssektoren. Det er også et mål å kunne bruke regelverk som styringsvirkemiddel når det er nødvendig og hensiktsmessig.

Kunnskapsdepartementet legger i tillegg vekt på at den nye loven skal være oversiktlig og ha et klart og godt språk slik at det blir lett å finne frem til hvilke regler som gjelder.

Hva er nytt i loven?

Den nye loven er en videreføring av bestemmelser fra den tidligere opplæringsloven, men det er også en rekke nye bestemmelser i loven. Videre er det gjort endringer i privatskoleloven som følge av endringene i opplæringsloven. Disse trer også i kraft 1. august 2024.

Stortinget har vedtatt enkelte endringer sammenlignet med regjeringens forslag, blant annet større fleksibilitet i fordelingen av timer, lovfesting av at alle skoler skal ha et foreldreutvalg og en lovbestemmelse om opplæringskontor.

Les mer om de viktigste endringene i ny opplæringslov, og om endring i  begreper.

Arbeidet med nye forskrifter

Kunnskapsdepartementet har gitt Utdanningsdirektoratet oppgaven med å utarbeide forskrift til ny opplæringslov og forskrift til endring i privatskoleloven

Bedre regeletterlevelse

Vi er i gang med å støtte kommuner, fylkeskommuner og skoler i arbeidet med å bli kjent med og innføre den nye opplæringsloven med forskrifter. Noe av dette arbeidet vil skje via statsforvalterne. Alle har ikke behov for samme type støtte. Vi vil derfor tilpasse tiltakene våre etter de ulike brukerne av regelverket.

Som en del av arbeidet med å bedre regeletterlevelsen har vi fått hjelp fra forskere til å undersøke hvordan kommuner og fylkeskommuner jobber med regelverket i dag, og hvilke hindringer som finnes for å etterleve regelverket. Rapporten er del av grunnlaget vårt når vi vurderer hvilke tiltak vi kan støtte kommuner, fylkeskommuner og skoler med.

Les rapporten Kunnskapsgrunnlag om etterlevelse av opplæringsloven

Om opplæringsloven

Opplæringsloven er en av landets viktigste lover. Den regulerer skolehverdagen til over 820 000 barn og unge, og arbeidsdagen til over 95 000 lærere.

Loven gjelder også alle som har læretid i bedrift, og voksne som får grunnskoleopplæring eller videregående opplæring.

Loven påvirker også hverdagen til tusenvis av ansatte i kommuner, fylkeskommuner, staten og det private, og har betydning for foreldre og andre privatpersoner.

Opplæringsloven skal være et solid rammeverk som sikrer alle en opplæring av høy kvalitet, et trygt læringsmiljø, og medvirkning i forhold som angår en selv.