Byggeår

Kunnskapsdepartementet sendte svar på henvendelse om kapitaltilskudd til private barnehager til Utdanningsdirektoratet 30. november 2015. Vi har i samråd med departementet lagd en utfyllende forklaring av kriteriene for å få høyere kapitaltilskudd.

Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager (forskriften) § 6 regulerer kapitaltilskudd til ordinære barnehager. Her står det at «[k]ommunen skal gi kapitaltilskudd til private ordinære barnehager per heltidsplass ut fra barnehagebyggets byggeår.» og at «[t]ilskuddet skal beregnes etter satsene fastsatt av departementet.»

Formålet med reglene om byggeår er å i størst mulig grad treffe barnehagene som har høye kapitalkostnader. Derfor får nye barnehager i nybygg og i ombygde lokaler høyere kapitaltilskudd. Barnehager som bygger om eller renoverer uten at det opprettes nye plasser får ikke høyere tilskudd. Dette er for å forhindre at reglen får større omfang enn det det er budsjettmessig dekning for.

Nybygg

Hvis barnehagen er helt nyoppført, legges barnehagens godkjenning etter barnehageloven § 10 til grunn som barnehagens byggeår. Det medfører at samtlige plasser som er rapportert etter forskriften § 12 utløser høyere sats enn gjennomsnittssatsen.

Ombygde barnehager

Det er noen nye barnehager som starter opp i lokaler der det tidligere var drevet annen virksomhet enn barnehage, og som må bygge om eller renovere lokalet for å få det i stand til å drive barnehage. Disse nystartede barnehagene har krav på å få kapitaltilskudd etter året for barnehagens godkjenning, på samme måte som barnehager med nybygg.

Utbygging av opprinnelige barnehagebygg

Utbygging av opprinnelig barnehagebygg som har ført til at barnehagen har fått flere plasser enn før utbyggingen, skal få høyere kapitaltilskudd for de nye plassene.

Med «utbygging» menes typisk tilbygg, påbygg og totalrenovering.

For at barnehagen skal kunne bruke det utbygde arealet til barnehagedrift, må barnehagen søke om godkjenning etter barnehageloven § 10. Kommunen sammenligner barnehagens gamle godkjenning med den nye godkjenningen for å finne ut hvor mange nye plasser barnehagen har etter utbyggingen. Det er kun de nye plassene som utløser høyere kapitaltilskudd, og det er det året barnehagens nye godkjenning er fra som er byggeåret for de nye plassene.

Hvis barnehagen har rapportert færre plasser enn det barnehagen er godkjent for, forutsettes det at de nye plassene blir tatt i bruk først. Barnehagen får derfor høyere tilskuddssats for de nye plassene som skyldes utbyggingen, mens de øvrige plassene får gjennomsnittsatsen eller satsen for det opprinnelige byggeåret.

Stor aktivitetsendring

Ikke enhver økning av barnetall vil gi rett til å få høyere kapitaltilskudd. Barnehagen vil bare ha krav på høyere tilskudd dersom utbyggingen gir en økning i barnetallet som er så stor at den tilsvarer en «store aktivitetsendring» etter § 12. Vurderingene av hva som er en stor aktivitetsendring vil være de samme som etter § 12. Dette innebærer en konkret vurdering av den enkelte barnehage, der det må tas høyde for barnehagens størrelse og barnetall. Opprettelse eller nedleggelse av avdeling eller større gruppe er eksempel på «store aktivitetsendringer».