Kapitaltilskudd til privatskoler, kapital- og husleietilskudd

Ordningen skal bidra til å dekke husleie- og kapitalutgifter for private skoler i Norge.

Hvem kan motta tilskudd?

  • Private grunnskoler i Norge som er godkjent etter privatskoleloven og får tilskudd etter kapittel 228 post 70 i statsbudsjettet
  • Private videregående skoler i Norge som er godkjent etter privatskoleloven og får tilskudd etter kapittel 228 post 71 i statsbudsjettet

Om ordningen

Ordningen skal bidra til å dekke husleie- og kapitalutgifter for private skoler i Norge.

Lov og regelverk

Privatskoleloven med tilhørende forskrifter

1. Før du mottar tilskudd

Størrelsen på tilskuddet fastsettes av Stortinget over kapittel 228 post 82 i statsbudsjettet.

For å motta tilskudd må

  • skolen være godkjent med hjemmel i privatskoleloven og drive skole i tråd med privatskoleloven, jf. privatskoleloven § 2-1
  • skolen ha fått driftstillatelse til å drive en privat skole
  • skolen være i drift og ha elever pr. 1. oktober året før utbetalingen finner sted.
  • alle rapporteringskrav være oppfylt

2. Slik beregnes tilskuddet

Tilskuddet utbetales på bakgrunn av en sats pr elev. Beregningsgrunnlaget er skolens faktiske elevtall 1. oktober året før utbetalingen finner sted.

  • Kapitaltilskudd pr elev = bevilgning delt på totalt antall elever

3. Dette må du rapportere

Du skal ha sendt inn følgende året før utbetaling skal skje:

  • Elevtelling i oktober som viser faktisk tilskuddsberettiget elevtall pr. 1. oktober
  • Årsregnskap, revisjonsberetning og avdelingsregnskap innen 1. juni året etter regnskapsåret.

Statsautorisert/registrert revisor skal ha sendt inn følgende året før utbetaling skal skje:

  • Attestert elektronisk elevtelling per 1. oktober