Tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever

Kommuner kan søke om tilskudd til svømmeopplæring. Målet med tilskuddet er å redusere risikoen for ulykker ved bading, og å sette elevene bedre i stand til å nå kompetansemålene i læreplanen.

Hvem kan søke: Kommuner.
Her søker dere: Søknad skal sendes til statsforvalteren i eget fylke.
Søknadsfrist: Settes av den enkelte statsforvalter.

Om tilskuddet

Mange nyankomne minoritetsspråklige elever har ikke gjennomført svømmeopplæring, og denne gruppen er også overrepresentert i ulykker. I læreplan kroppsøving er det et kompetansemål at elevene skal være svømmedyktige etter 4. trinn.

Tilskuddet skal i sin helhet brukes til aktiviteter relatert til svømmeopplæring, og svømmeopplæringen kan gis i løpet av skoletiden eller etter skoletid. Kommunene velger selv hvordan de vil organisere opplæringen. Flere kommuner kan også samarbeide om å etablere et opplæringstilbud. Det kan kun søkes om tilskudd for ett kalenderår om gangen, og det er mulig å søke om inntil kr 1750 per elev.

Hovedmålgruppen for tilskuddet er nyankomne minoritetsspråklige barn, unge og voksne i grunnskoleopplæringen. Hvis det er andre elever som ikke kan svømme eller ikke har deltatt i svømmeundervisningen, kan de delta i svømmeopplæringen. De inngår ikke i tildeling av midler per elev.

Send søknad til Statsforvalterne

Søknad skal sendes til statsforvalteren i eget fylke. Søknader som beskriver samarbeid mellom kommune og frivillige organisasjoner blir prioritert.
Har du spørsmål om tilskuddet, ta kontakt med statsforvalteren.

Rapportering

Kommunene skal rapportere til statsforvalteren:

  • Antall minoritetsspråklige barn, unge og voksne som har gjennomført svømmeopplæring.
  • Hvem har mottatt midler til svømmeopplæring. Navn på kommuner, skoler og frivillige organisasjoner som har vært involvert.

Se også svommedyktig.no for mer informasjon.