Fusjonen mellom Senter for IKT i utdanningen og Utdanningsdirektoratet

Innledning

15. juni 2017 besluttet Kunnskapsdepartementet at Senter for IKT i Utdanningen (SIKT) og Utdanningsdirektoratet (Udir) skulle bli én virksomhet fra 1. januar 2018. Departementet beskrev fusjonen slik: «Gjennom fusjonen lager vi et nytt direktorat for barnehage, grunnopplæring og IKT med en ny organisering og et nytt mandat. Det digitale perspektivet vil være helt sentralt for de store prosessene som det nye direktoratet skal ha ansvar for. Det nye direktoratet skal gi mer effektiv oppgaveløsning og bedre måloppnåelse.»

Et premiss for sammenslåingen var at den nye virksomheten i utgangspunktet skal bevare begge de eksisterende oppgaveporteføljene.

Bakgrunn for fusjonen

Kunnskapsdepartementet engasjerte Sven Ole Fagernes og Svein Gjedrem til å gjennomgå de sentraladministrative enhetene i statlig kunnskapsadministrasjon. Med bakgrunn i deres rapport «Kunnskapssektoren sett utenfra» opprettet departementet «Organiseringsprosjektet» som skulle vurdere mulig omorganisering av kunnskapssektoren. Prosjektet vurderte flere modeller, hvor en av modellene var sammenslåing av Senter for IKT i utdanningen og Utdanningsdirektoratet. I høringsrunden var Utdanningsdirektoratet positiv til en slik sammenslåing, mens Senter for IKT i utdanningen mente det var riktig å bevare senteret som en selvstendig enhet.

Fordi Senter for IKT i utdanningen og Utdanningsdirektoratet hadde ulikt syn på en eventuell sammenslåing av våre virksomheter, hadde vi også ulik inngang til fusjonen da den ble besluttet. Det innebærer at vi har hatt ulik modningsprosess og derfor også noe ulike behov i fusjonsprosessen.

Om rapporten

Denne rapporten gir en kort beskrivelse av den delen av omstillingsprosessen i perioden fra beslutning om sammenslåing ble fattet til den nye virksomheten var operativ. Dette kaller vi Gjennomføringsprosjektet. Rapporten gir også en oversikt over de løsningene som er valgt og resultatene av arbeidet som er gjennomført. Vi har lagt ved lenker til sentrale dokumenter som er utarbeidet under de ulike milepælene, og som belyser arbeidet i mer detalj.

For en nærmere beskrivelse av de enkelte aktivitetene og milepælene som prosjektet har gjennomført, viser vi til styringsdokumentet for fusjonen.