Årsrapport 2020

Del II Introduksjon til verksemda og hovudtala

Samfunnsoppdraget vårt  

Utdanningsdirektoratet er eit ordinært bruttobudsjettert statleg forvaltningsorgan underlagt Kunnskapsdepartementet. Vi har eit overordna ansvar for at utdanningspolitikken blir sett i verk i barnehage, grunnskole og vidaregåande opplæring, slik at barn, ungdom og vaksne får eit likeverdig tilbod av høg kvalitet.

Kunnskapsdepartementet har fastsett fem brukareffektmål for direktoratet:

 • Mål 1: Barnehageeigarar, skoleeigarar og barnehagestyresmakter ser til at barn og unge utviklar seg, lærer og trivst i barnehagar, skular og lærebedrifter.
 • Mål 2: Barnehageeigarar og skoleeigarar har tilsette med kompetanse som fremjar utvikling, læring og trivsel tilpassa behova til barn og unge.
 • Mål 3: Barnehageeigarar, skoleeigarar og barnehagestyresmakter forstår, formidlar og etterlever regelverket.
 • Mål 4: Barnehageeigarar og skoleeigarar arbeider kunnskapsbasert i utviklinga av barnehagane og skulane og overfor lærebedriftene.
 • Mål 5: Barnehageeigarar, skoleeigarar og barnehagestyresmakter utnyttar dei moglegheitene digitaliseringa gir, i læringsarbeid og administrative oppgåver.

Desse måla rettar seg mot dei som har ansvar for tilbodet til barn og unge i barnehagar, skolar og lærebedrifter.

For å sikre eit systematisk arbeid med å oppfylle måla og ei langsiktig utvikling for Utdanningsdirektoratet, har vi utarbeidd ein eigen verksemdsstrategi. Strategien inneheld kjenneteikn på korleis vi løyser oppgåvene våre, og prioriterte område for strategiperioden 2018–2021.

Kjenneteikn på oppgåveløysinga vår og leveransane vårePrioriterte innsatsområde i strategiperioden
DigitaltUtsette barn og unge
 • Vi vidareutviklar den digitale kompetansen vår.
 • Vi utnyttar moglegheitene i teknologien.
 • Vi er ein pådrivar for digitale løysingar og forenkling.
 • Vi prioriterer og vidareutviklar verkemidla våre slik at alle barn og unge utviklar potensialet sitt.
 • Vi samarbeider for å gi utsette barn og unge eit heilskapleg tilbod.
BrukarrettaFagfornyinga
 • Vi byrjar med det reelle behovet og dei reelle utfordringane til brukarane, ikkje med løysinga.
 • Vi lyttar, lærer og endrar undervegs.
 • Vi bruker eit tydeleg og enkelt språk.
 • Vi sørgjer for at læreplanverket blir eit godt og tydeleg verktøy for det pedagogiske arbeidet på alle nivå i skolen, og vi støttar forståing og bruk av læreplanverket.
 • Vi sørgjer for at fagfornyinga gir fag med relevant innhald, og at ho gir tydelege prioriteringar, god progresjon og god samanheng mellom fag.
SamordnaBetre og meir effektiv måloppnåing
 • Vi ser verkemiddel i samanheng og samarbeider mellom styringsnivå og på tvers av sektorgrenser.
 • Vi jobbar tverrfagleg, lærer av kvarandre og er opne for andre sine perspektiv.
 • Vi jobbar ope slik at det er lett å dele og samarbeide internt.
 • Vi tilpassar innsats, oppgåver og arbeidsprosessar ut frå ei heilskapleg prioritering.
 • Vi sikrar rett kompetanse og vidareutvikling av leiarane og medarbeidarane våre.

 

Verkemiddel og tenesteområde

Utdanningsdirektoratet er eit styringsorgan. Vi skal forvalte statlege juridiske og økonomiske styringsverkemiddel og vi skal analysere og vurdere tilstanden og utviklinga i sektorane på grunnlag av dokumentasjon. I tillegg skal vi foreslå tiltak og vere eit utviklingsorgan som støttar, rettleier og påverkar sektorane gjennom informasjon, strategiar og ulike tiltak.

Dette dreier seg i hovudsak om

 • å utvikle og forvalte ramme- og læreplanar
 • å forvalte regelverket på barnehage- og opplæringsområdet
 • å forvalte tilskotsordningar for barnehagen og grunnopplæringa
 • å ha den overordna nasjonale, faglege styresmakta for tilsynsarbeid som følgjer av lover og forskrifter for sektorane
 • å føre tilsyn med dei frittståande skulane
 • å behandle søknader om godkjenning av nye skular etter friskolelova
 • å utvikle og forvalte prøve- og vurderingssystemet
 • å behandle søknader om rettferdsvederlag som gjeld grunnopplæringa
 • å formidle og utvikle kunnskap om sektoren og å formidle kunnskap til sektoren
 • å samarbeide med lærarutdanningane og sørgje for tilbod om kompetanseutvikling for tilsette i barnehage og skole
 • å systematisere og gi rettleiing om god praksis for teknologiske løysingar
 • å utvikle fellesløysingar og arbeide for nasjonal standardisering

Samtidig skal direktoratet vere eit rådgivande organ for departementet og den politiske leiinga innanfor sektorane. Vi skal bidra til å utarbeide nye og følgje opp gjeldande opptrappingsplanar, strategiar og handlingsplanar.

Samarbeid med andre aktørar 

Det er fleire aktørar som har ansvaret for å realisere måla i utdanningssektoren. Departementet har fastsett sektormål som seier kva dei ulike aktørane skal få til i fellesskap.

Sektormåla for barnehagen er

 • at alle skal ha eit godt og inkluderande leike- og læringsmiljø
 • at barn som treng hjelp, skal få det tidleg slik at alle får utvikla potensialet sitt
 • at dei tilsette i kunnskapssektoren skal ha høg kompetanse
 • at alle skal ha god tilgang til relevante tilbod av høg kvalitet

Sektormåla for grunnopplæringa er

 • at alle skal ha eit godt og inkluderande læringsmiljø
 • at barn og unge som treng hjelp, skal få det tidleg slik at alle får utvikla potensialet sitt
 • at dei tilsette i kunnskapssektoren skal ha høg kompetanse
 • at alle skal lykkast i opplæringa og utdanninga

Det overordna målbiletet for barnehagen og grunnopplæringa skal danne grunnlag for prioriteringa av faglege mål og temaområde, og for utviklinga av nye tiltak og verkemiddel. Dette stiller også store krav til godt og systematisk samspel på tvers av sektorgrensene. Samarbeidet vårt med dei ulike aktørane i sektorane, både sentralt og lokalt, har derfor høg prioritet og skal gjennomsyre arbeidet vårt.

På leiarnivå er direktoratet ein del av direktørnettverket, der ti direktorat innanfor velferdssektoren er representerte. Formålet med nettverket er mellom anna å bidra til dialog og samarbeid på tvers av sektorgrensene.  

I fleire av dei mest sentrale verkemidla våre, som vidareutdanningsordningane og kompetanseordningane, er samarbeidet med UH-sektoren avgjerande for resultatet. Vidare har vi eit utstrekt samarbeid med UH-sektoren i fagfornyinga.

0–24-samarbeidet er eit døme på eit systematisk samarbeid på direktoratnivå. Samarbeidet skal bidra til samordning av tenester slik at alle barn og unge får den støtta og hjelpa dei treng for å meistre sitt eige liv. 0–24 er eit samarbeid mellom Helsedirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Integrerings- og mangfaldsdirektoratet, Politidirektoratet, Sekretariatet for konfliktråda og Utdanningsdirektoratet. 

Omtale av organisasjonen og leiinga  

Utdanningsdirektoratet blir leia av direktør Hege Nilssen. Hovudkontoret er i Oslo, og i tillegg har vi kontor på Hamar, i Tromsø og i Molde.

Oversikt over årsverk i 2019 (årsgjennomsnitt): 
Kategoriar  20192020
Avtalte årsverk358337
Utførte årsverk329312
Fordelinga mellom kontorstadene: 
KontorTal på tilsette 2019 pr. 31.12Tal på tilsette pr. 31.12.2020
Oslo (hovudkontor) 291284
Hamar 1921
Tromsø 3617
Molde  2323
Totalt  369

345

Utdanningsdirektoratet er delt inn i fem divisjonar med til saman 23 avdelingar. I tillegg har vi ein stab for kommunikasjon.  

Organisasjonskart.

Kunnskapsdepartementet hadde i 2020 delegert styringa av dei følgjande verksemdene til oss:

 • Statsforvaltaren på området til barnehagen og grunnopplæringa
 • Sørsamisk kunnskapspark
 • Styret for Samisk vidaregåande skole i Karasjok og Samisk vidaregåande skole og reindriftsskole i Kautokeino

Hovudtala for verksemda

Overordna tal for prøvar og eksamen

Tal på sentralt gitte eksamenar20192020
Grunnskole73 300100
Elevar i vidaregåande opplæring152 3002 400
Privatistar i vidaregåande opplæring73 20068 200

Kompetanse for kvalitet oppsummert

Tal på dei som begynte på vidareutdanning20192020
Vidareutdanning for lærarar6 3555 485
Rektorutdanninga450454

Feide

Tal20192020
Innloggingar på Feide180 millionar219 millionar 

Bruk av nettsider

Bruk av nettsider20192020
Økter på udir.no11,5 millioner17,5 millioner

Bruk av sosiale medium

Bruk av sosiale medium20192020
Tal på følgjarar på Facebook42 40048 140
Tal på følgjarar på Twitter22 20021 016
Talet på medlemmer i Facebook-gruppe om nye læreplanar (starta i nov. 2019)6 40021 302

Overordna tal for tilsyn og klagesaker

Tal20192020
Opna tilsyn med private skular 43 18
Førebels tilsynsrapport private skolar (varsel om vedtak)48 32
Klager på 9A (skolemiljø)22 16
Avvisingssaker 9A-8
Dispensasjon frå kravet om vurdering med karakter i framandspråk5 8

Utgivingar

Utgivingar på nettsidene våre20192020
Publiserte forskings-, evaluerings- og kartleggingsrapportar4049

Nøkkeltal frå årsrekneskapen til Utdanningsdirektoratet

Nøkkeltal frå årsrekneskapen20192020
Antall utførte årsverk329312
Samla tildeling post 01-99 i kr 1 00014 777 39613 225 099
Utnyttingsgrad post 01-29 i prosent97,10 %95,%
Driftsutgifter i kr 1 0001 029 449972 006
Lønnsdelen av driftsutgifter i prosent34,50 %31,9%
Lønnsutgifter per årsverk i kr 1 0001 080995
Lønnsutgifter per årsverk i kr 1 000 – ekskl. honorar, styre, råd og utval933917
Konsulentandel av driftsutgifter i prosent18,%26,7%

Nærare 9 milliardar kroner av tildelinga som direktoratet gjorde i 2020, gjekk til ulike tilskotsordningar. Dette var tilskot innanfor barnehage, offentleg grunnopplæring, friskolefeltet og folkehøgskular, i tillegg til nokon andre formål. Som det kjem fram av diagrammet under, består tilskotsforvaltninga av cirka 67 prosent av ressursane til Utdanningsdirektoratet. Den største enkeltsatsinga utover dette er vidareutdanning for lærarar og skoleleiarar.

Diagram over hva Utdanningsdirektoratet brukte penger på i 2020. Tilskudd 66,7 %, videreutdanning for lærere og skoleledere 11,9 %, kvalitetsutvikling i skolen 11,8 %, kvalitetsutvikling i barnehagen 3,3 %, drift av direktoratet 2,7 %, sektorrettede tjenester 2,1 %, virksomheter direktoratet har etatsstyringsansvar for 1,2 %, sentralt gitt eksamen 0,3 %.