Årsrapport 2020

Del I Melding frå leiaren

Våren 2020 utløste et globalt utbrudd av koronaviruset en rekke strenge, nasjonale tiltak for å begrense smitten av viruset. Fra 13. mars til 11. mai 2020 var barnehager og skoler i Norge helt eller delvis stengt. Også i perioden etter gjenåpning har barnehage- og skolehverdagen vært preget av smitteverntiltak. Pandemien har ført til en rekke utfordringer for hele samfunnet, også på barnehage- og opplæringsområdet.

Vår viktigste oppgave har vært å bidra til et best mulig barnehage- og opplæringstilbud for alle barn og unge under hele pandemien. Stengte barnehager og skoler er meget inngripende tiltak som reduserer barn og unges rettigheter og muligheter til læring, mestring og trivsel. Gjennom hele pandemien har vi arbeidet med kunnskapsgrunnlaget og det er dokumentert store negative konsekvenser av stengte barnehager og skoler og av strenge smitteverntiltak.

Det er krevende for barnehager og skoler å ivareta smittevern og samtidig gi barn og unge et trygt og godt barnehage- og opplæringstilbud. Også for barn og unge har smitteverntiltakene begrenset barnehage- og skolehverdagen og fritiden deres. Det er grunn til å anta at mange elever opplever et dårligere utbytte av opplæringen og redusert sosial tilhørighet som følge av begrensningene i skolehverdagen fra smitteverntiltakene. Kunnskapsgrunnlaget har belyst at digital opplæring er ikke en fullgod erstatning for opplæring på skolen. Vi vet også at det finnes få eller ingen gode tiltak som kan kompensere for manglende tilstedeværelse i barnehager og skoler. Det har derfor vært viktig for Utdanningsdirektoratet å arbeide for å holde barnehager og skoler åpne også i en pandemi, med smitteverntiltak tilpasset den lokale smittesituasjonen.

I mars 2020 opplevde vi en krise som ingen kriseplaner eller kriseøvelser hadde forberedt oss på. Vi erfarte imidlertid raskt at vi er en organisasjon som står godt i en krisehåndtering. Vi etablerte planer og iverksatte tiltak, med særlig oppmerksomhet på behovet for rask, god og relevant informasjon ut til våre sektorer. Vi har erfart at et godt samarbeid med Kunnskapsdepartementet, der informasjonsflyt og åpenhet har preget dialogen, har vært viktig for vår krisehåndtering. Vi har også erfart betydningen av et godt tverrsektorielt samarbeid for å sikre lav tiltaksbyrde for barn og unge.

Statsforvalterne har spilt en avgjørende rolle i vår krisehåndtering og i arbeidet ut mot kommuner og fylkeskommuner. De har vært viktige bindeledd mellom det nasjonale og det lokale nivået og bidratt med viktige deler av kunnskapsgrunnlaget.

Kunnskapsgrunnlaget har vært en prioritert oppgave. Særlig arbeidet med de to ekspertgrupperapportene har bidratt til å belyse konsekvenser av stengte barnehager og skoler og av strenge smitteverntiltak. Vi har dokumentert barnehagen og skolen som viktige samordningsarenaer og deres betydning for utsatte og sårbare barn og unge. Vi har samarbeidet godt med andre direktorater og organisasjoner for å sikre et godt og oppdatert kunnskapsgrunnlag gjennom hele pandemien.

Vi er stolte av å være en del av en sektor og et tverrsektorielt samarbeid som har arbeidet målrettet for barn og unge i denne pandemien. Mange barnehagelærere, lærere, ledere og alle ansatte i barnehager og skoler har strukket seg langt for å gi et godt barnehage- og skoletilbud i en tid med krevende rammebetingelser. Barn og unge har ofret mye, men også vært imponerende tilpasningsdyktige. Vilje til læring, deling og åpenhet har kjennetegnet krisehåndteringen på alle nivå.

Men 2020 har ikke bare vært Covid-19. Jeg er stolt av direktoratets evne til å beholde mot, intensitet og engasjement i det som har vært vårt ordinære oppdrag og våre ordinære oppgaver for året. Det meste av tiden fra 340 hjemmekontor. Selv om Covid-19 har gjennomsyret vår oppgaveløsning, så har det ikke påvirket den totale leveransen vesentlig og vi kan se tilbake på et år, hvor vi har lagt kraft i implementering av fagfornyelsen og nye læreplaner for friskolene, i utvikling av eksamen og prøver, i videreutviklingen av kompetanseordningene og regelverket, i rammene for et godt arbeid med skole- og barnehagemiljøet, i tilskuddsforvaltningen og tilsyn, utvikling av analysebrett, videreutvikling av Feide og forberedelse av ny veilednings- og tilsynsopppgave med private barnehagers økonomi.

Nå ser vi aller mest frem til å få mer normale rammer både for vårt eget arbeid og for arbeidet i sektorene, vi gleder oss til å få tilbake den vanlige barnehage- og skolehverdagen. Det er den som gir det beste utgangspunktet for å legge til rette for barn og unges utvikling, læring og trivsel. Opplevelsene og erfaringene fra 2020 har tydeliggjort betydningen av dette oppdraget.

Bilde av signaturen til direktør Hege Nilssen 

Hege Nilssen 
direktør