Teknologi og forskningslære (TNF01‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter teknologi og forskningslære 2

 • drøfte
  hvordan ulike naturvitenskapelige prosesser og metoder brukes i forsknings- og utviklingsarbeid, og hvordan dette kan bidra til nye kunnskaper, teorier og modeller
 • forklare hvordan og vurdere
  når standardavvik, regresjon, konfidensintervall og t-test kan gi relevant informasjon om et datasett
 • drøfte
  hvordan metodevalg for å samle inn empiriske data har betydning for kvaliteten til og anvendeligheten av dataene
 • gjøre rede for
  hvordan empiriske data kan brukes for å styrke eller forkaste en hypotese
 • vurdere
  og beskrive
  hvordan samarbeid, datautveksling og finansiering påvirker forskningsutvikling
 • planlegge
  , gjennomføre
  og dokumentere
  selvvalgte forskningsprosjekter, og drøfte
  og presentere
  resultatene og hvordan valg av metode kan påvirke resultatene
 • skrive og presentere
  en vitenskapelig artikkel om eget forskningsarbeid, og vurdere
  hvordan budskapet kan påvirkes av presentasjonsform
 • drøfte
  hvilken betydning enkeltpersoner og samfunnsforhold i et historiske perspektiv har hatt for den teknologiske og vitenskapelige utviklingen
 • drøfte
  hvordan teknologi og vitenskapelige tenkemåter kan bidra og har bidratt til paradigmeskifter innenfor naturvitenskapen, og beskrive
  et eksempel på dette
 • drøfte
  etiske problemstillinger knyttet til forskning, naturvitenskap, teknologiutvikling og bruken av teknologi i samfunnet
 • analysere
  og gjøre rede for
  teknologiske tiltak knyttet til ett av FNs bærekraftsmål og vurdere
  hvilke virkninger og konsekvenser tiltakene kan ha

Underveisvurdering

Standpunktvurdering