Teknologi og forskningslære (TNF01‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter teknologi og forskningslære 2

 • drøfte hvordan ulike naturvitenskapelige prosesser og metoder brukes i forsknings- og utviklingsarbeid, og hvordan dette kan bidra til nye kunnskaper, teorier og modeller
 • forklare hvordan og vurdere når standardavvik, regresjon, konfidensintervall og t-test kan gi relevant informasjon om et datasett
 • drøfte hvordan metodevalg for å samle inn empiriske data har betydning for kvaliteten til og anvendeligheten av dataene
 • gjøre rede for hvordan empiriske data kan brukes for å styrke eller forkaste en hypotese
 • vurdere og beskrive hvordan samarbeid, datautveksling og finansiering påvirker forskningsutvikling
 • planlegge, gjennomføre og dokumentere selvvalgte forskningsprosjekter, og drøfte og presentere resultatene og hvordan valg av metode kan påvirke resultatene
 • skrive og presentere en vitenskapelig artikkel om eget forskningsarbeid, og vurdere hvordan budskapet kan påvirkes av presentasjonsform
 • drøfte hvilken betydning enkeltpersoner og samfunnsforhold i et historiske perspektiv har hatt for den teknologiske og vitenskapelige utviklingen
 • drøfte hvordan teknologi og vitenskapelige tenkemåter kan bidra og har bidratt til paradigmeskifter innenfor naturvitenskapen, og beskrive et eksempel på dette
 • drøfte etiske problemstillinger knyttet til forskning, naturvitenskap, teknologiutvikling og bruken av teknologi i samfunnet
 • analysere og gjøre rede for teknologiske tiltak knyttet til ett av FNs bærekraftsmål og vurdere hvilke virkninger og konsekvenser tiltakene kan ha

Underveisvurdering

Standpunktvurdering