Teknologi og forskningslære (TNF01‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter teknologi og forskningslære 1

  • bruke kravspesifikasjon og arbeidstegninger i arbeid med å utvikle og teste funksjonelle produkter
  • utvikle og teste et produkt som inneholder en mikrokontroller, og vurdere muligheter for utvidelser og forbedringer
  • utforske og bruke analoge og digitale signaler fra sensorer og beskrive sensorenes ulike bruksområder
  • designe og lage et produkt som produserer empiriske data og presentere funn fra eget datamateriale
  • analysere datamateriale fra forsøk og reflektere over og teste om usikkerheten kan reduseres
  • bruke kvantitativ metode i forsøk og vurdere påliteligheten til resultatene
  • beskrive historisk utvikling av og virkemåten til et teknologisk produkt, og drøfte samfunnsnytten av dette
  • drøfte etiske problemstillinger knyttet til teknologisk utvikling
  • utforske hvordan en virksomhet arbeider med teknologi, og gjøre rede for virksomheten i et bærekraftsperspektiv

Underveisvurdering

Standpunktvurdering