Vg2 tømrer (TMF02‑01)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter konstruksjoner og klimaskall

 • risikovurdere arbeidet og lage og følge en plan for helse, miljø og sikkerhet
 • montere og bruke
  stillas på opptil ni meter og iverksette sikkerhetstiltak for arbeid i høyden
 • kildesortere og håndtere avfall etter gjeldende regelverk, vurdere
  konsekvenser av feilhåndtering og iverksette tiltak
 • bruke
  håndholdt verktøy, bygningssag, stropp og anhuk og vurdere
  konsekvenser av feilbruk
 • planlegge
  , gjennomføre
  , vurdere
  og dokumentere
  arbeider på prosjekter, beregne kostnader og drøfte
  faktorer som påvirker lønnsomhet
 • utarbeide målsatte skisser for konstruksjoner og bygninger og overføre mål fra tegning til konstruksjon
 • bygge og montere bærende veggkonstruksjoner og gjøre rede for
  hvordan fukt og temperaturendringer påvirker konstruksjonen
 • bygge og montere takkonstruksjoner og himlinger og gjøre rede for
  hvordan egenlast, vindlast og snølast påvirker bygningen
 • bygge og montere bjelkelag og etasjeskillere og gjøre rede for
  hvordan egenlast og nyttelast påvirker konstruksjonen
 • bygge utvendige trekonstruksjoner og vurdere
  hvordan klimatiske forhold påvirker konstruksjonen
 • drøfte
  hvilke krav og forventninger som stilles til et likeverdig og inkluderende yrkesfellesskap, og beskrive
  hvilke plikter og rettigheter arbeidsgiver og arbeidstaker har i arbeidslivet
 • bygge konstruksjoner for brukere i ulike livssituasjoner og reflektere
  over hvordan tilgjengelighet og universell utforming fremmer folkehelse

Underveisvurdering

Standpunktvurdering