Vg3 trelast- og limtreproduksjonsfaget (TLT03‑01)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter vg3 trelast- og limtreproduksjon med fordjuping i skurlastproduksjon

 • gjere greie for
  og bruke
  kvalitetssikringssystem og gjennomføre
  arbeid i tråd med gjeldande krav for helse, miljø og sikkerheit
 • risikovurdere produksjonsprosessen, gjennomføre
  ein sikker jobb-analyse og rapportere om uønskte hendingar
 • planleggje
  og arbeide etter teikningar, beskrivingar, preaksepterte løysingar og toleransekrav og vurdere
  arbeidet med tanke på arbeidsoppdraget, kostnadseffektiviteten og miljøet
 • gjere greie for
  framstilling av trelast- og limtreprodukt og drøfte
  forskjellane i produksjonsmetodar
 • ta imot, handtere og lagre råvarer og materialar og kontrollere kvalitet og mengd i tråd med arbeidsoppdraget
 • vurdere
  og dokumentere
  eige arbeid i samsvar med spesifikasjonar
 • setje i drift, styre og overvake framstilling av ulike produkt, vurdere
  konsekvensar av produksjonstempo, verktøyslitasje og endringar i materialkvalitet og setje i verk tiltak
 • vurdere
  behovet for vedlikehald av utstyr, setje i verk tiltak og reflektere
  over kva faktorar ved vedlikehald som sikrar drifta og produktkvaliteten
 • kontrollere produktmerking, pakke, emballere og kvalitetssikre ulike typar produkt og vurdere
  kva faktorar som vernar produkta mot ytre påkjenningar
 • innhente produksjonsrapportar og reflektere
  over kor viktig det er å dokumentere
  produksjonsprosessen
 • bruke
  fagterminologi for å kommunisere med kollegaer og andre yrkesutøvarar og drøfte
  ulike løysingar som medverkar til å minimere miljøavtrykk og sikre effektiv ressursutnytting
 • kjeldesortere, handtere avfall etter gjeldande regelverk, vurdere
  om gjenbruk er mogleg, og reflektere
  over konsekvensar av feilhandtering
 • arbeide etter regelverk og avtalar som regulerer arbeidsforholdet i faget, gjere greie for
  kva plikter og rettar arbeidsgivaren og arbeidstakaren har og reflektere
  over krav og forventingar som blir stilte til eit likeverdig og inkluderande yrkesfellesskap
 • arbeide i tråd med ergonomiske prinsipp og reflektere
  over konsekvensar av støy, støveksponering og bruk av kjemikaliar
 • utføre grunnleggjande førstehjelp
 • drøfte
  kor viktig det er med oppmåling og inndeling i tømmerklasser, lagre tømmer og setje i verk tiltak for å sikre tømmerkvaliteten
 • overvake barkeprosessen, sikre stokken mot framandfragment og gjere greie for
  ulike faktorar som medverkar til ein kostnadseffektiv produksjon
 • stille inn maskiner, produsere skurlast etter produksjonsordre og drøfte
  korleis produksjonstempoet påverkar skurresultatet
 • sortere skurlast etter dimensjon og kvalitet, klargjere for tørking og vurdere
  ulike faktorar som påverkar tørkeresultatet
 • førebu, setje i gang og kvalitetssikre tørkeprosessen og vurdere
  ulike faktorar som påverkar trelastkvaliteten
 • sortere og kappe tørr skurlast etter gjeldande regelverk og drøfte
  ulike eigenskapar som påverkar kvaliteten av skurlasta og bruksområdet
 • overvake energiproduksjonen og reflektere
  over korleis energiproduksjonen påverkar kostnadseffektiviteten i bedrifta og miljøet

Undervegsvurdering