Vg3 trelast- og limtreproduksjonsfaget (TLT03‑01)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter vg3 trelastfaget og limtreproduksjonsfaget med fordjuping i limtreplater og komponentar

 • gjere greie for
  og
  bruke
  kvalitetssikringssystem og
  gjennomføre
  arbeid i tråd med gjeldande krav for helse, miljø og sikkerheit
 • risikovurdere produksjonsprosessen,
  gjennomføre
  ein sikker jobb-analyse og rapportere om uønskte hendingar
 • planleggje
  og arbeide etter teikningar, beskrivingar, preaksepterte løysingar og toleransekrav og
  vurdere
  arbeidet med tanke på arbeidsoppdraget, kostnadseffektiviteten og miljøet
 • gjere greie for
  framstilling av trelast- og limtreprodukt og
  drøfte
  forskjellane i produksjonsmetodar
 • ta imot, handtere og lagre råvarer og materialar og kontrollere kvalitet og mengd i tråd med arbeidsoppdraget
 • vurdere
  og
  dokumentere
  eige arbeid i samsvar med spesifikasjonar
 • setje i drift, styre og overvake framstilling av ulike produkt,
  vurdere
  konsekvensar av produksjonstempo, verktøyslitasje og endringar i materialkvalitet og setje i verk tiltak
 • vurdere
  behovet for vedlikehald av utstyr, setje i verk tiltak og
  reflektere
  over kva faktorar ved vedlikehald som sikrar drifta og produktkvaliteten
 • kontrollere produktmerking, pakke, emballere og kvalitetssikre ulike typar produkt og
  vurdere
  kva faktorar som vernar produkta mot ytre påkjenningar
 • innhente produksjonsrapportar og
  reflektere
  over kor viktig det er å
  dokumentere
  produksjonsprosessen
 • bruke
  fagterminologi for å kommunisere med kollegaer og andre yrkesutøvarar og
  drøfte
  ulike løysingar som medverkar til å minimere miljøavtrykk og sikre effektiv ressursutnytting
 • kjeldesortere, handtere avfall etter gjeldande regelverk,
  vurdere
  om gjenbruk er mogleg, og
  reflektere
  over konsekvensar av feilhandtering
 • arbeide etter regelverk og avtalar som regulerer arbeidsforholdet i faget,
  gjere greie for
  kva plikter og rettar arbeidsgivaren og arbeidstakaren har og
  reflektere
  over krav og forventingar som blir stilte til eit likeverdig og inkluderande yrkesfellesskap
 • arbeide i tråd med ergonomiske prinsipp og
  reflektere
  over konsekvensar av støy, støveksponering og bruk av kjemikaliar
 • utføre grunnleggjande førstehjelp
 • kontrollere fukt i materialane og i bygget og
  vurdere
  fuktnivået opp mot produksjonsordren
 • planleggje
  lamelluttak, dele opp trelasta til emne og
  reflektere
  over materialutnyttinga
 • stille inn maskiner, høvle og splitte til lamellar og
  drøfte
  kva faktorar som påverkar limtreproduktet
 • kontrollere og
  vurdere
  dei tekniske og estetiske eigenskapane ved lamellar til ulike produkt
 • plassere lamellar før liming og
  gjere greie for
  korleis strukturen og dei hydroskopiske eigenskapane til treet påverkar oppbygginga av limtrekomponenten
 • velje lim og lime limtrekomponentar med tanke på bruksområde, miljø og økonomi
 • tilarbeide limtrekomponentar til ferdig produkt og
  vurdere
  overflatekvalitet og måltoleranse i samsvar med produksjonsordren
 • stille inn limeanlegget, påføre lim og
  drøfte
  konsekvensar ved val av påføringsmengde, blandeforhold og limtype

Undervegsvurdering