Vg3 trelast- og limtreproduksjonsfaget (TLT03‑01)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter vg3 trelast- og limtreproduksjonsfaget med fordjuping i høvellastproduksjon

 • gjere greie for og bruke kvalitetssikringssystem og gjennomføre arbeid i tråd med gjeldande krav for helse, miljø og sikkerheit
 • risikovurdere produksjonsprosessen, gjennomføre ein sikker jobb-analyse og rapportere om uønskte hendingar
 • planleggje og arbeide etter teikningar, beskrivingar, preaksepterte løysingar og toleransekrav og vurdere arbeidet med tanke på arbeidsoppdraget, kostnadseffektiviteten og miljøet
 • gjere greie for framstilling av trelast- og limtreprodukt og drøfte forskjellane i produksjonsmetodar
 • ta imot, handtere og lagre råvarer og materialar og kontrollere kvalitet og mengd i tråd med arbeidsoppdraget
 • vurdere og dokumentere eige arbeid i samsvar med spesifikasjonar
 • setje i drift, styre og overvake framstilling av ulike produkt, vurdere konsekvensar av produksjonstempo, verktøyslitasje og endringar i materialkvalitet og setje i verk tiltak
 • vurdere behovet for vedlikehald av utstyr, setje i verk tiltak og reflektere over kva faktorar ved vedlikehald som sikrar drifta og produktkvaliteten
 • kontrollere produktmerking, pakke, emballere og kvalitetssikre ulike typar produkt og vurdere kva faktorar som vernar produkta mot ytre påkjenningar
 • innhente produksjonsrapportar og reflektere over kor viktig det er å dokumentere produksjonsprosessen
 • bruke fagterminologi for å kommunisere med kollegaer og andre yrkesutøvarar og drøfte ulike løysingar som medverkar til å minimere miljøavtrykk og sikre effektiv ressursutnytting
 • kjeldesortere, handtere avfall etter gjeldande regelverk, vurdere om gjenbruk er mogleg, og reflektere over konsekvensar av feilhandtering
 • arbeide etter regelverk og avtalar som regulerer arbeidsforholdet i faget, gjere greie for kva plikter og rettar arbeidsgivaren og arbeidstakaren har og reflektere over krav og forventingar som blir stilte til eit likeverdig og inkluderande yrkesfellesskap
 • arbeide i tråd med ergonomiske prinsipp og reflektere over konsekvensar av støy, støveksponering og bruk av kjemikaliar
 • utføre grunnleggjande førstehjelp
 • kontrollere fukt, dimensjon og kvalitet på trelasta ut frå produksjonsordren
 • stille inn maskiner og verktøy etter spesifikasjon, dele opp trelasta og vurdere korleis dimensjon på og plassering av produktet påverkar sluttresultatet
 • sortere og kappe ferdige produkt og drøfte kva faktorar som påverkar kvaliteten på høvellasta og bruksområdet
 • forbehandle og overflatebehandle trelasta og vurdere korleis val av behandlingsprodukt- og metodar påverkar sluttresultatet
 • stille inn maskiner, høvle trelasta og reflektere over kva faktorar som påverkar produktet

Undervegsvurdering