Vg3 sveisefaget (SVE03‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål

 • planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere sveiseprosessen i tråd med tegningsgrunnlag, prosedyrer, arbeidstillatelsessystem og gjeldende regelverk
 • reflektere over helsefarer ved arbeidsoppdrag og utføre sikker jobb-analyse
 • gjøre rede for og bruke ulike sveisemetoder og sveisestillinger på ulike materialer
 • planlegge sveiserekkefølge og velge materialer, verktøy, utstyr og tilsatsmaterialer tilpasset arbeidsoppgaven
 • vurdere faktorer som påvirker lønnsomheten ved valg av sveisemetode og materialtype
 • vurdere hvilke muligheter de enkelte sveisemetoder har for mekanisering og robotisering, og beskrive metoder for 3D-printing av metaller
 • gjøre rede for gyldighetsområde for et sveisesertifikat og kravene til sertifisering
 • vurdere hvilke NDT-metoder som skal brukes for å avdekke sveisedefekter
 • utføre arbeidet i tråd med arbeidsinstruksjoner og sveiseprosedyrer (Welding Procedure Specification)
 • behandle sveisetilsett i henhold til instruks fra bedrift og leverandør
 • feilsøke og utføre daglig vedlikehold av sveiseutstyr
 • gjøre rede for og utføre ulike metoder for fuging av sveis
 • gjøre rede for hvilken betydning beskyttelsesgasser har for sveiseresultatet og vurdere og velge riktig gass ut i fra arbeidsoppdraget
 • gjøre rede for beregning og tolkning av parametre for varmetilførsel og måle forvarmings- og mellomlagstemperatur
 • vurdere kvaliteten på eget arbeid i henhold til sveiseprosedyrer, tegninger og gjeldende standarder
 • rapportere avvik og foreslå korrigerende tiltak
 • klargjøre det sveisede produktet til overflatebehandling
 • gjøre rede for krav til overflatetilstand på objektet før det går videre til overflatebehandling
 • gjøre rede for partssamarbeidet i bedriften, og reflektere over arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og rettigheter, og over hvilke krav og forventninger som stilles til et likeverdig og inkluderende arbeidsliv.

Underveisvurdering