Samfunnskunnskap (SAK01‑01)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål

 • utforske
  og
  presentere
  dagsaktuelle temaer eller debatter ved å
  bruke
  samfunnsfaglige metoder, kilder og digitale ressurser, og argumentere for egne og andres meninger og verdier
 • utforske
  hvordan interesser og ideologisk ståsted påvirker våre argumenter og valg av kilder, og
  reflektere
  over hvordan det gir seg utslag i forskjellige meninger
 • gjøre rede for
  sosialisering og
  drøfte
  hvordan identiteten og selvfølelsen til ungdom blir påvirket gjennom sosialisering
 • drøfte
  hvordan personlig økonomi, kommersiell påvirkning og forbruk påvirker enkeltpersoner, grupper og samfunnet
 • reflektere
  over utfordringer i sammenheng med grensesetting og
  drøfte
  ulike verdier, normer og lover som gjelder kjønn, seksualitet og kropp
 • reflektere
  over egne digitale spor,
  utforske
  hvem som har tilgang til sporene, og
  drøfte
  hvordan data og personopplysninger kan brukes eller misbrukes
 • innhente informasjon om forskjellige former for sosial ulikhet i Norge og
  drøfte
  sammenhengen mellom ulikhet og utenforskap
 • reflektere
  over likheter og ulikheter i kulturuttrykk, identitet og levesett innenfor og mellom majoritet og minoritet i Norge og Sápmi/Sábme/Sáepmie
 • utforske
  og
  beskrive
  hvordan organiseringen av samfunnet og arbeidslivet i Norge har endret seg, og
  drøfte
  hvordan den nordiske samfunnsmodellen møter utfordringer enkeltpersoner og samfunnet står overfor
 • utforske
  og
  drøfte
  hvordan næringsgrunnlag, innovasjon og teknologi former og påvirker arbeidsliv og lokalsamfunn i Norge
 • reflektere
  over hva det innebærer å være medborger, og
  sammenligne
  hvordan politiske systemer er organisert i forskjellige land og områder
 • vurdere
  hvordan utøvelse av makt påvirker enkeltpersoner og samfunn
 • gjøre rede for
  grunnlaget for menneskerettighetene og
  utforske
  og gi eksempler på brudd på menneskerettighetene nasjonalt eller globalt
 • vurdere
  årsaker til og tiltak som kan forebygge rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer, og
  drøfte
  grensene for ytringsfriheten
 • utforske
  en utfordring eller en konflikt på lokalt, nasjonalt eller globalt nivå og
  drøfte
  hvordan utfordringen eller konflikten påvirker forskjellige grupper
 • drøfte
  sammenhengen mellom økonomisk vekst, levestandard og livskvalitet i et globalt og bærekraftig perspektiv

Underveisvurdering

Standpunktvurdering