Samfunnsfag (SAF01‑04)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter 10. trinn

 • bruke
  samfunnsfaglege metodar og digitale ressursar i eigne undersøkingar,
  presentere
  funn ved bruk av digitale verktøy og
  drøfte
  kor gyldige og relevante funna er
 • vurdere
  på kva måtar ulike kjelder gir informasjon om eit samfunnsfagleg tema, og
  reflektere
  over korleis algoritmar, einsretta kjelder eller mangel på kjelder kan prege forståinga vår
 • drøfte
  korleis framstillingar av fortida, hendingar og grupper har påverka og påverkar haldningane og handlingane til folk
 • utforske
  korleis teknologi har vore og framleis er ein endringsfaktor, og
  drøfte
  innverknaden teknologien har hatt og har på enkeltmenneske, samfunn og natur
 • reflektere
  over korleis menneske har kjempa og kjempar for endringar i samfunnet og samstundes har vore og er påverka av geografiske forhold og historisk kontekst
 • samanlikne
  korleis politiske, geografiske og historiske forhold påverkar levekår, busetjingsmønster og demografi i forskjellige delar av verda i dag
 • gjere greie for
  årsaker til og konsekvensar av sentrale historiske og notidige konfliktar og
  reflektere
  over om endringar av nokre føresetnader kunne ha hindra konfliktane
 • gjere greie for
  årsaker til og konsekvensar av terrorhandlingar og folkemord, som holocaust, og
  reflektere
  over korleis ekstreme haldningar og ekstreme handlingar kan førebyggjast
 • utforske
  og
  beskrive
  korleis menneske- og urfolksrettar og andre internasjonale avtalar og samarbeid har betydning for nasjonal politikk, livet til menneske, likestilling og likeverd
 • gjere greie for
  fornorsking av samane og dei nasjonale minoritetane og uretten dei har vore utsette for, og
  reflektere
  over kva konsekvensar det har hatt og har på individ- og samfunnsnivå
 • beskrive
  ulike dimensjonar ved berekraftig utvikling og korleis dei påverkar kvarandre, og
  presentere
  tiltak for meir berekraftige samfunn
 • vurdere
  korleis arbeid, inntekt og forbruk kan påverke personleg økonomi, levestandard og livskvalitet
 • reflektere
  over likskapar og ulikskapar i identitetar, levesett og kulturuttrykk og
  drøfte
  moglegheiter og utfordringar ved mangfald
 • utforske
  og
  reflektere
  over eigne digitale spor og høvet til å få sletta spora og å verne om retten ein sjølv og andre har til privatliv, personvern og opphavsrett
 • reflektere
  over korleis identitet, sjølvbilete og eigne grenser blir utvikla og utfordra i ulike fellesskap, og
  presentere
  forslag til korleis ein kan handtere påverknad og uønskte hendingar
 • reflektere
  over kva for aktørar som har makt i samfunnet i dag, og korleis desse grunngir standpunkta sine
 • utforske
  ulike plattformer for digital samhandling og
  reflektere
  over korleis digital deltaking og samhandling påverkar forma på og innhaldet i samfunnsdebatten
 • beskrive
  sentrale lover, reglar og normer og
  drøfte
  kva konsekvensar brot på desse kan ha for den enkelte og for samfunnet på kort og lang sikt
 • beskrive
  trekk ved det politiske systemet og velferdssamfunnet i Noreg i dag og
  reflektere
  over sentrale utfordringar

Undervegsvurdering

Standpunktvurdering