Samfunnsfag (SAF01‑04)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter 2. trinn

 • utvikle og presentere samfunnsfaglege spørsmål
 • samtale om korleis ulike kjelder, inkludert kart, kan gi informasjon om samfunnsfaglege spørsmål
 • utforske og beskrive kulturminne og kultur- og naturlandskapet i nærmiljøet
 • utforske og presentere korleis menneska levde for éin til to menneskealdrar sidan
 • reflektere over kvifor menneske har ulike meiningar og tek ulike val
 • samtale om vennskap og tilhøyrsle og kva som påverkar relasjonar
 • beskrive og gi døme på mangfald i Noreg, med vekt på ulike familieformer og folkegrupper, inkludert det samiske urfolket
 • utforske og gi døme på korleis menneska påverkar klimaet og miljøet, og dokumentere korleis påverknadene kjem til syne i nærmiljøet
 • presentere og gi døme på rettar barn har i Noreg og verda, og kva barn kan gjere ved brot på desse rettane
 • utforske og gi døme på korleis barn kan påverke avgjerder og samarbeide om demokratiske prosessar
 • samtale om moglegheiter og utfordringar ved digital samhandling
 • samtale om kjensler, kropp, kjønn og seksualitet og korleis eigne og andre sine grenser kan uttrykkjast og respekterast
 • utforske og gi døme på korleis menneske i ulike delar av verda påverkar livet til kvarandre

Undervegsvurdering