vg2 overflateteknikk (OFT02‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter forbehandling og påføring

 • måle klimatiske forhold og vurdere korleis fukt og ventilasjon påverkar sluttresultatet og levetida
 • rekne ut areal og materialforbruk i tråd med arbeidsbeskrivingar
 • vurdere og velje produkt ut frå eigenskapar, eksponeringsmiljø og levetid
 • beskrive korleis fargar blir oppfatta under ulike lysforhold
 • utforske fargelære, blande fargar og forstå fargekodane i fargesystema RAL og NCS
 • vurdere om underlaget tilfredsstiller gjeldande krav til underlag før påføring av måling eller anna belegg
 • forbehandle på uorganiske og organiske underlag etter spesifiserte krav
 • blåsereinse stål og vurdere korleis blåsemidla påverkar overflatene
 • velje og bruke kjemikalium til forbehandling og påføring og reflektere over konsekvensane av feilbruk
 • førebyggje og identifisere korrosjon og ròte og gjere greie for konsekvensane for materiale og underlag
 • bruke sprøyteutstyr og handverktøy til å påføre måling, sparkel og belegg
 • leggje, tettskjere og sveise belegg
 • tapetsere og drøfte korleis underlaget og ulike typar tapet påverkar resultatet
 • bruke foliering til belegging, korrosjonsvern og dekor
 • halde ved like verktøy og påføringsutstyr

Undervegsvurdering

Standpunktvurdering