Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter vg1 studieforberedende utdanningsprogram

 • utforske en selvvalgt naturfaglig problemstilling, presentere funn og argumentere for valg av metoder
 • risikovurdere egne forsøk og håndtere avfallet fra disse på en forsvarlig måte
 • drøfte hvordan utvikling av naturvitenskapelige hypoteser, modeller og teorier bidrar til at vi kan forstå og forklare verden, og sammenligne med utvikling og formidling av tradisjonell kunnskap
 • vurdere og lage programmer som modellerer naturfaglige fenomener
 • utforske og beskrive noen sentrale bølgefenomener
 • forklare hovedprinsippene for trådløs kommunikasjon og gi eksempler på hva slik teknologi brukes til
 • utforske og beskrive elektromagnetisk og ioniserende stråling, og vurdere informasjon om stråling og helseeffekter av ulike strålingstyper
 • beskrive big bang-teorien om hvordan universet har oppstått og utviklet seg, og gjøre rede for observasjoner som støtter denne teorien
 • utforske og gjøre rede for sammenhenger mellom kjemiske bindinger og egenskaper til ulike stoffer
 • utforske egenskaper og reaksjoner til noen organiske og uorganiske karbonforbindelser, gi eksempler anvendelser og gjøre rede for karbonets betydning for livet på jorda
 • gjøre rede for hvordan noen miljøgifter kan akkumuleres i næringskjeder, og vurdere tiltak for å ta vare på helse og miljø
 • gjøre rede for funksjonene til noen næringsstoffer og diskutere hvorfor et variert kosthold er viktig i et helse- og bærekraftsperspektiv
 • drøfte aktuelle spørsmål om helse og livsstil, inkludert samisk folkemedisin, og vurdere pålitelighet i informasjon fra ulike kilder
 • beskrive DNA og hvordan egenskaper arves, og gjøre rede for hvordan arv er en forutsetning for evolusjon
 • gjøre rede for hvordan klimaendringer påvirker evolusjon, utbredelse av arter og biologisk mangfold
 • gi eksempler på bruk av bioteknologi og drøfte etiske spørsmål knyttet til bioteknologi

Underveisvurdering

Standpunktvurdering