Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter vg1 studieforberedende utdanningsprogram

 • utforske
  en selvvalgt naturfaglig problemstilling, presentere
  funn og argumentere for valg av metoder
 • risikovurdere egne forsøk og håndtere avfallet fra disse på en forsvarlig måte
 • drøfte
  hvordan utvikling av naturvitenskapelige hypoteser, modeller og teorier bidrar til at vi kan forstå
  og forklare verden, og sammenligne
  med utvikling og formidling av tradisjonell kunnskap
 • vurdere
  og lage programmer som modellerer naturfaglige fenomener
 • utforske
  og beskrive
  noen sentrale bølgefenomener
 • forklare hovedprinsippene for trådløs kommunikasjon og gi eksempler på hva slik teknologi brukes til
 • utforske
  og beskrive
  elektromagnetisk og ioniserende stråling, og vurdere
  informasjon om stråling og helseeffekter av ulike strålingstyper
 • beskrive
  big bang-teorien om hvordan universet har oppstått og utviklet seg, og gjøre rede for
  observasjoner som støtter denne teorien
 • utforske
  og gjøre rede for
  sammenhenger mellom kjemiske bindinger og egenskaper til ulike stoffer
 • utforske
  egenskaper og reaksjoner til noen organiske og uorganiske karbonforbindelser, gi eksempler anvendelser og gjøre rede for
  karbonets betydning for livet på jorda
 • gjøre rede for
  hvordan noen miljøgifter kan akkumuleres i næringskjeder, og vurdere
  tiltak for å ta vare på helse og miljø
 • gjøre rede for
  funksjonene til noen næringsstoffer og diskutere hvorfor et variert kosthold er viktig i et helse- og bærekraftsperspektiv
 • drøfte
  aktuelle spørsmål om helse og livsstil, inkludert samisk folkemedisin, og vurdere
  pålitelighet i informasjon fra ulike kilder
 • beskrive
  DNA og hvordan egenskaper arves, og gjøre rede for
  hvordan arv er en forutsetning for evolusjon
 • gjøre rede for
  hvordan klimaendringer påvirker evolusjon, utbredelse av arter og biologisk mangfold
 • gi eksempler på bruk av bioteknologi og drøfte
  etiske spørsmål knyttet til bioteknologi

Underveisvurdering

Standpunktvurdering