Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter vg1 restaurant- og matfag

  • utforske en selvvalgt problemstilling knyttet til eget utdanningsprogram, presentere funn og argumentere for valg av metoder
  • risikovurdere egne forsøk og håndtere avfallet fra disse på en forsvarlig måte
  • utforske og presentere teknologi knyttet til eget utdanningsprogram og vurdere den i lys av samisk tradisjonell kunnskap og i et bærekraftsperspektiv
  • drøfte aktuelle spørsmål om helse og livsstil, inkludert samisk folkemedisin, og vurdere pålitelighet i informasjon fra ulike kilder
  • gjøre rede for funksjonene til noen næringsstoffer og diskutere hvorfor et variert kosthold er viktig i et helse- og bærekraftsperspektiv
  • utforske egenskaper og reaksjoner til noen stoffer og stoffblandinger som er relevante for eget utdanningsprogram
  • gjøre rede for mattrygghet og betydningen av mikroorganismer i matproduksjon, for driftshygiene og ved håndtering av mat

Underveisvurdering

Standpunktvurdering