Vg2 medieproduksjon (MED02‑04)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter konseptutvikling og kommunikasjon

  • utvikle idear, konsept og historier tilpassa ulike medium og målgrupper
  • pitche idear og produkt til oppdragsgivarar
  • produsere medieinnhald og kommunisere innanfor ulike sjangrar og format
  • utforske, bruke og vurdere dramaturgi og forteljarteknikkar i eigne og andre sine medieproduksjonar
  • utføre oppdrag etter gitte spesifikasjonar i dialog med oppdragsgivaren
  • vurdere, velje og nytte verktøy og fagterminologi for samhandling med oppdragsgivarar og andre deltakarar
  • utforske og løyse problem gjennom prototyping og brukartesting
  • utøve kjeldekritikk og vurdere relevansen til kjeldene i eigne og andre sine medieproduksjonar
  • lese og bruke mediestatistikk og vurdere korleis media påverkar menneske og medievanane deira
  • utforske og gjere greie for historieforteljing i visuelle og auditive medium

Undervegsvurdering

Standpunktvurdering