Vg2 medieproduksjon (MED02‑04)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter teknologi og produksjon

  • planleggje og gjennomføre produksjonar innanfor oppsette tidsfristar og gjeldande rammer
  • berekne og vurdere tidsbruk og kostnader i eit prosjekt
  • utvikle produkt med brukarvennlege tenester og løysingar
  • planleggje, gjennomføre og vurdere sanntidsproduksjonar
  • bruke tidsriktige bransjeverktøy, fagterminologi og kjelder for produksjon og publisering av medieinnhald
  • utforske og bruke teknologi og interaktivitet for å formidle nye uttrykk og opplevingar
  • vurdere, velje og nytte metodar i brukarsentrerte designprosessar og brukarteste eigne løysingar og produkt
  • bruke prinsipp for feilsøking og retting av produkt, løysingar og tenester på ulike plattformer
  • følgje gjeldande regelverk og retningslinjer for publisering og etikk, og reflektere over det ansvaret ein har som formidlar av medieinnhald
  • drøfte kva krav og forventningar som blir stilte til eit likeverdig og inkluderande yrkesfellesskap, og beskrive kva plikter og rettar arbeidsgivaren og arbeidstakaren har i arbeidslivet

Undervegsvurdering

Standpunktvurdering